Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 20 stycznia 2018 r.

imieniny: Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY ŚMIECIOWEJ

Strona główna » GOSPODARKA KOMUNALNA » INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY ŚMIECIOWEJ

  TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Irządze poinformuje każdego właściciela budynku zamieszkałego o sposobie naliczania opłaty oraz jej wysokości poprzez dostarczenie właścicielom nieruchomości druku deklaracji o wysokości opłat ponoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Prawidłowo wypełniona deklaracja zwrócona do Urzędu Gminy Irządze będzie stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Każdy właściciel, współwłaściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w terminie do 30.04.2013r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy zwrócić do:

-  Urzędu Gminy Irządze – kancelaria ogólna (sekretariat)

-  Sołtysa - w zaklejonej kopercie

-  przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (wersja elektroniczna dostępna na stronie gminy www.irzadze.pl )

Druk deklaracji do pobrania w formacje DOC poniżej

Druk deklaracji do pobrania w formacje PDF poniżej

Druk deklaracji za pośrednictwem SEKAP (forma elektroniczna w  trakcie opracowania)

 

 

UWAGA!!! Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy jeśli nie zostanie złożona w wyznaczonym terminie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku  uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość tej opłaty, w oparciu o posiadane informacje (m.in. baza podatkowa i meldunkowa).

  

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Rada Gminy Irządze uchwaliła dwie stawki tj. 

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  10 zł (słownie: dziesięć złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2. 2) Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa i wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) miesięcznie.

 SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT  

Opłatę z poz. 19 należy wpłacać na rachunek Gminy Irządze   Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004 ,  w kasie Urzędu Gminy lub u inkasentów w odstępach miesięcznych do 15 dnia w którym powstało zobowiązanie. Istnieje możliwość uiszczania opłaty z góry, za pełen okres rozliczeniowy, maksymalnie 1 rok w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres – kwartalny, półroczny, roczny 

TERMIN PŁATNOŚCI

Zgodnie z art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami, można uzyskać w

URZĘDZIE GMINY IRZĄDZE, Irządze 124, 42-446 Irządze,

pod nr telefonu 34 3543-009  

lub pisząc na adres mail  urzad@irzadze.pl

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-03-22.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:21:08.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-03-22 14:21:08.
czytano: 1236 razy, id: 1685
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-06-25
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-22
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-03-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-22
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018