Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 24 marca 2018 r.

imieniny: Gabriela, Marek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa mostu nad rzeką Białką w m. Zawada Pilicka w km 0+040

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa mostu nad rzeką Białką w m. Zawada Pilicka w km 0+040

 Gmina Irządze  

„Przebudowa mostu nad rzeką Białką w m. Zawada Pilicka w km 0+040”

 Numer ogłoszenia: 163290 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze,

tel. 034 3543009, faks 034 3543110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa mostu nad rzeką Białką w m. Zawada Pilicka w km 0 + 040”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót określa załączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego - przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do 31.08.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM – nie dotyczy

III.1) WARUNKI DOTYCZĄE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100)   płatne w pieniądzu przelewem lub w kasie Urzędu Gminy przed sesją otwarcia ofert na konto Urzędu Gminy Irządze nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  BS Szczekociny Filia Irządze,  

 III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

 SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Irządzach. Irządze 124, 42-446 Irządze,  pok. 12 w godzinach 7.30 – 15.30

 IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 09.05.2013r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, Sekretariat

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

1. W dniu 06.05.2013 zostały dodane pytania i odpowiedzi oraz opinia geodezyjna dot. ww zadania

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-04-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:13:33.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-04-24 13:13:33.
czytano: 1576 razy, id: 1688
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-05-06
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-05-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-05-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018