Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 24 marca 2018 r.

imieniny: Gabriela, Marek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wójt Gminy Irządze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Strona główna » Ogłoszenia » Wójt Gminy Irządze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

 Wójt Gminy Irządze

zgodnie  z art. 13 ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Irządze  Nr 118/XVI/2012, z dnia 30 listopada  2012r. w sprawie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na terenie  Gminy Irządze w roku 2013, oraz Uchwały  Nr 146/XIX/2013 Rady Gminy Irządze z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVI/2012 z dnia 30 listopada 2012r.

 OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,

1. Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji:  Konkurs  obejmuje  wspieranie zadań z zakresu kultury:    Udział dzieci i młodzieży  ze szkolnego zespołu muzycznego „ BALANGA” w okresie  wakacji  w  Harcerskim  Festiwalu  Młodzieży  Kultury Szkolnej w Kielcach.

2. Wysokość  środków przeznaczonych na realizację  zadania:  Na realizację zadania w zakresie kultury  Gmina Irządze przeznaczy kwotę zgodną z uchwałą budżetową  na 2013 rok w wysokości   - 4 000 ,00 zł. (słownie  cztery  tysiące  złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji: Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

4. Terminy i warunki realizacji zadań:
 Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie:  od  dnia  zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia  2013 roku wyszczególnione w ust. 1    Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie  kosztów bezpośrednio  związanych  z realizacją zadania publicznego i niezbędnych  do jego realizacji. Sprawozdanie  z realizacji zadania publicznego określonego w umowie  należy sporządzić w terminie  30 dni  po   upływie terminu , na który umowa została zawarta.  (zał. Nr 3)

5. Termin  i warunki  składania ofert.

1) Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Irządze, Irządze  nr 124, osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu ) w  zaklejonej  kopercie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja  2013r. do godz.15⁰⁰  z dopiskiem„OTWARTY  KONKURS  OFERT  KULTURA - 2013”

 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2012r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy Irządze.

 

1. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie    zadania publicznego oraz  o planowanej  wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

e) informację o wcześniejszej działalności organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 składających ofertę  w zakresie , którego dotyczy zadanie publiczne.

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

1) Podmioty przystępujące do konkursu są obowiązane przedłożyć również:

1)aktualny, oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu,

2) statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu , z którego wynikają jego zadania statutowe  oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli.

3) oświadczenie osób reprezentujących organizację o niezleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych oraz i zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych działań,

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu , w przypadku organizacji działającej krócej , sprawozdanie za okres od rejestracji organizacji do daty ogłoszenia konkursu.

 

2) Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania  dokumentów   wskazanych w ust. 2 pkt. 1 i 2 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach  realizowanych przez podmiot.

 

6.  Informacja  o zadaniach  realizowanych w roku poprzednim

W  2012 roku zlecono realizację 1 oferty zadania publicznego z zakresu kultury w wysokości 3000,00 zł

7.  Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

1)  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie  kultury  i podtrzymywania tradycji regionalnych  organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr  234 poz. 1536).

2)   Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty   i ramowego wzoru  umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania  z wykonania  tego zadania   (Dz. U. z 2011. Nr 6, poz.25).(zał. Nr 1)

3)   Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w wyznaczonym 

       terminie na  obowiązującym formularzu.

 4)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  

       przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.

 5)  Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie                  

       z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję      Konkursową.

1)  Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania,  przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

2) Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

    a. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

    b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania

    c.  udział środków finansowych własnych  lub środków pochodzących z innych źródeł   

         przeznaczonych na realizację zadania
    d.  ilość osób objętych realizacją zadania,
    e.  rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
    f.  posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe,
    g.  dotychczasową współpracę z Gminą Irządze w zakresie realizowanych zadań przez 
wnioskodawcę. 

 

3)  Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi  Gminy Irządze  propozycję przyznania dotacji          na realizację zadania w terminie do 3 dni od daty otwarcia ofert, w formie protokołu.       Przyznanie  dotacji  jest podstawą  do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą     (oferentem) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15      grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru  umowy  dotyczącej  realizacji     zadania   publicznego oraz   wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania  (Dz. U. z   2011r. Nr 6 , poz.25 ). (zał. Nr 2)

4) Decyzję o wyborze oferty  i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Irządze  w   formie zarządzenia. Wójt Gminy zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego  wyniku na piśmie – w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując  jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania   umowy. Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz.25). Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane  do  wiadomości publicznej.

9.  Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem    najkorzystniejszej oferty. Wójt Gminy Irządze może na każdym etapie postępowania  konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny. 

  Wójt Gminy

Jan Molenda

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-05-02.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-05-02 13:47:37.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-05-02 13:47:37.
czytano: 647 razy, id: 1689
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-05-02
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-05-02
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-05-02
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-05-02
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-05-02
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018