Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 23 czerwca 2018 r.

imieniny: Albin, Wanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WÓJT GMINY IRZĄDZE OGŁASZA ROKOWANIA

Strona główna » Przetargi » WÓJT GMINY IRZĄDZE OGŁASZA ROKOWANIA

Podtytuł: po piątym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze

I.

1.  Przedmiotem rokowań jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej   numerem ewidencyjnym 1/375, km2  o powierzchni  0,1400 ha  zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni zabudowy 112,40 m2 (obecnie na parterze prowadzona jest działalność gospodarcza, na piętrze  zamieszkały przez lokatorów), dwukondygnacyjny podpiwniczony z własną kotłownią, w zabudowie wolnostojącej. Działka położona w centrum miejscowości Irządze  przy drodze powiatowej nr 1783S relacji Irządze – Zawada Pilicka.

     Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00053685/3. Działka w  kształcie regularnego prostokąta, częściowo ogrodzona. Uzbrojenie terenu:  wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja lokalna- zbiornik bezodpływowy -szambo.

2.                  Cena wywoławcza nieruchomości – 180 000,00zł   (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych), podatek VAT-zwolniony  zaliczka  18 000,00 zł  (osiemnaście tysięcy złotych)

3.                  Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia 30.12.2002r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową – ośrodki usługowe gminne i sołeckie.

4.                   Rokowania odbędą się dnia 05 września 2013r. o godz. 1000  w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124 , sala konferencyjna.

 

II.

1.            Przedmiotem rokowań jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1534/1, km1  o powierzchni  0,4425 ha  zabudowana budynkiem parterowym częściowo  podpiwniczonym z własną kotłownią o powierzchni zabudowy 830,00 m2(budynek po byłej szkole podstawowej) w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem murowanym niemieszkalnym położona przy drodze asfaltowej.  Obecnie  w budynku zameldowana jest 1 osoba –bezterminowo, 1 osoba do 31.12.2013 r. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00058776/3. Działka w  kształcie regularnego prostokąta, częściowo ogrodzona. Uzbrojenie terenu:  wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja lokalna- zbiornik bezodpływowy -szambo.

2.            Cena wywoławcza nieruchomości – 180 000,00zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych), podatek VAT-zwolniony Zaliczka 17 000,00 zł  (siedemnaście  tysięcy złotych)

3.    Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia 30.12.2002r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową – ośrodki  usługowe gminne i sołeckie.

 Rokowania odbędą się dnia 05 września 2013r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124 , sala konferencyjna.

 

III.

Nieruchomości stanowiące przedmiot rokowań są wolne od roszczeń oraz praw osób trzecich .

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w  dniach:

I przetarg   26.02.2013 r.

II przetarg  09.04.2013 r.

III przetarg  09.05.2013 r.

IV przetarg  20.06.2013 r.

V przetarg 25.07.2013 r.

 

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROKOWAŃ

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach

w   sekretariacie Urzędu Gminy w Irządzach, Irządze 124 do dnia 02 września 2013 r.

do godz. 1530

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub  inny podmiot;

2. datę sporządzenia zgłoszenia;

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5. własnoręczny podpis;

6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości;

7. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

     Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„ Rokowania 05 września 2013 r. – Irządze” ( dla nieruchomości położonej w Irządzach)

„ Rokowania 05 września 2013r. – Witów” ( dla nieruchomości położonej w Witowie)

IV.

Zaliczkę w pieniądzu  należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Irządze

nr  83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze,

nie później niż do dnia 02 września 2013r.

        

V.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

w przypadku osób fizycznych  - dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek

          organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów

        – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , właściwych pełnomocnictw,

         dowodów tożsamości reprezentujących podmiot.

 

        Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej. ałżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego winien okazać pełnomocnictwo notarialne współmałżonka obejmujące zgodę na licytację i na zawarcie umowy sprzedaży,

         Zaliczka wpłacona przez uczestnika ,który wygra rokowania , zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia . Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania , uchyla się od zawarcia umowy notarialnej.

 

VI. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub

zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

VII. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę

o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

VIII. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą  

nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w

zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy a    

wpłacona  zaliczka nie podlega zwrotowi.

    

        

 IX. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości   

przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz.1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania

 rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra

 właściwego do sprawa wewnętrznych na zbycie nieruchomości, w przypadku, gdy zezwolenie 

 jest wymagane.

 X. Koszty zawarcia umowy notarialne i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009

 wew.27

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-07-30.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-07-30 15:15:43.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-07-30 15:15:43.
czytano: 688 razy, id: 1728
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-07-30
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018