Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 23 października 2018 r.

imieniny: Edward, Marlena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze

Strona główna » Przetargi » WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze

 I.

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej   

     numerem ewidencyjnym 1/375, km2  o powierzchni  0,1400 ha  zabudowana   

     budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni zabudowy 112,40 m² (obecnie 

     na parterze prowadzona jest działalność gospodarcza, na piętrze zamieszkały przez   

     lokatorów)  dwukondygnacyjny podpiwniczony z własną  kotłownią, w zabudowie   

     wolnostojącej. Działka położona w centrum miejscowości Irządze przy drodze   

     powiatowej nr 1783S relacji Irządze – Zawada Pilicka.

     Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg 

     Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00053685/3. Działka w  kształcie regularnego

     prostokąta, częściowo ogrodzona. Uzbrojenie terenu:  wodociąg, energia elektryczna,

     kanalizacja lokalna- zbiornik bezodpływowy -szambo.

  2.  Cena wywoławcza nieruchomości – 313 000,00zł

       (słownie: trzysta trzynaście tysięcy  złotych), podatek VAT -zwolniony

    Wadium 31 000,00 zł  (trzydzieści jeden tysięcy złotych)

3.  Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu

     zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia  

    30.12.2002r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

    – działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową – ośrodki usługowe gminne i

    sołeckie.

4. Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2013r. o godz. 10.00  w budynku Urzędu

   Gminy Irządze, Irządze 124 , sala konferencyjna.

 

II.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem 

      ewidencyjnym 1534/1, km1  o powierzchni  0,4425 ha  zabudowana budynkiem   

      parterowym częściowo  podpiwniczonym z własną kotłownią o powierzchni zabudowy 

      830,00 m² (budynek po byłej szkole podstawowej, lokal zamieszkały do 31.12.2013r.-  

      na pobyt czasowy) w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem murowanym

      niemieszkalnym położona przy drodze asfaltowej.

   Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg 

   Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00058776/3. Działka w  kształcie regularnego

    prostokąta, częściowo ogrodzona. Uzbrojenie terenu:  wodociąg, energia elektryczna,

    kanalizacja lokalna- zbiornik bezodpływowy -szambo.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 292 300,00zł   (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt 

    dwa tysiące trzysta  złotych), podatek VAT - zwolniony

    Wadium 29 000,00 zł  (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)

3. Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu      

       zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia    

       30.12.2002r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   

       – działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową – ośrodki usługowe gminne i

          sołeckie.

4.  Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2013r. o godz. 11.00  w budynku Urzędu      

     Gminy Irządze, Irządze 124 , sala konferencyjna.

 

III.

 

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są wolne od roszczeń oraz praw osób   

            trzecich.

       2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto    

      Urzędu Gminy Irządze nr  83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  Bank Spółdzielczy   

      Szczekociny Filia Irządze,  nie później niż do 22 listopada 2013r.

       3.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg , zaliczone zostanie na   

            poczet ceny nabycia .Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik,  

            który wygrał przetarg , uchyla się od zawarcia umowy notarialnej.

4   Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Uczestnicy   

      przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód   

      wpłaty wadium (oryginał), dokument stwierdzający tożsamość, osoby reprezentujące   

      uczestników przetargu – pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób prawnych –   

      aktualny wypis z KRS, właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż

      2 m-ce przed terminem przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących   

      podmiot.

2.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3.      Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew.27

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-10-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-10-24 08:05:53.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-10-24 08:05:53.
czytano: 613 razy, id: 1764
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018