Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowa drogi gminnej

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowa drogi gminnej

Podtytuł: nr 705030 S w miejscowości Irządze – kol. Góry,dł. 945 mb, w km 0+000 – 0+945

Irządze 28 październik 2013r.

Numer ogłoszenia: 225245 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 223739 - 2013 data 24.10.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, tel. 034 3543009, fax. 034 3543110.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II i II.2.

W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 15.12.2013.

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 30.11.2013.

 

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II i II.2.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 30.11.2013.

 

 

 

 

 Irządze 24 października 2013r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Irządze: „Przebudowa drogi gminnej nr 705030 S w miejscowości Irządze – kol. Góry,dł. 945 mb, w km 0+000 – 0+945”

Numer ogłoszenia: 223739 – 2013 ; data zamieszczenia: 24.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Irządze

42 – 446 Irządze Nr 124

powiat: zawierciański,  woj. śląskie

tel: (34) 35-43-009,    fax: (34) 35-43-110

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.bip.jur.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej nr 705030 S w miejscowości Irządze – kol. Góry,dł. 945 mb, w km 0+000 – 0+945”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodny z SIWZ

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie przewiduje się 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości 7.000,00 zł  (słownie: siedem tysięcy 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert:

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zgodnie z SIWZ

III.4) INNE DOKUMENTY
zgodnie  z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Irządze, Irzadze 124, 42-446 Irządze pok. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-11-08 do godz.9:00. miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu

2013-11-08 o godz. 9:15 do siedziby Zamawiającego, sala konferencyjna

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-10-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-10-24 21:31:47.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-10-24 21:31:47.
czytano: 599 razy, id: 1765
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-10-28
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-10-28
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-10-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018