Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 13 grudnia 2018 r.

imieniny: Juliusz, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres 10 lat, stanowiących własność Gminy Irządze

Strona główna » Przetargi » WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres 10 lat, stanowiących własność Gminy Irządze

 

I.

 

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej   

     numerem ewidencyjnym 294/2, km1  o powierzchni  0,3700 ha  zabudowana  

     parterowymi  budynkami gospodarczymi  o powierzchni zabudowy 473 m²,

     oraz wiatami o powierzchni zabudowy 422 m² 

    (obecnie na  działce prowadzona jest działalność gospodarcza pn. „ Punkt do zbierania

     i przeładunku złomu, żelaza, stali i metali kolorowych”.    

     Nieruchomość  położona przy drodze powiatowej, asfaltowej relacji Irządze

      – Zawada Pilicka.

     Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg 

     Wieczystych prowadzi  KW  -57416.

     Działka w  kształcie regularnego prostokąta,  częściowo ogrodzona.

      Uzbrojenie terenu:  wodociąg, energia elektryczna,

 2. Proponowana wysokość stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi nie

       mniej niż 600,00 zł netto + podatek VAT .

 3.    Wadium wynosi 600,00 zł  (sześćset złotych)

 4. Termin wnoszenia opłat za czynsz dzierżawny do 10 każdego miesiąca.

     Zasady aktualizacji opłat -1 raz w ciągu roku.       

5. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów utrzymania  

    nieruchomości, w tym m. in. kosztów za media, koszty eksploatacyjne, bieżące

    remonty oraz do zapłaty Gminie Irządze należności publiczno – prawnych w tym

    podatku od nieruchomości, do których ponoszenia zobowiązany jest użytkownik

    nieruchomości.                   

6.Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia 30.12.2002r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową, rolniczą i usługowo- techniczną.

7.Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2014r. o godz. 10.00  w budynku Urzędu   

      Gminy Irządze, Irządze 124 , sala konferencyjna.

 

 

II.

 

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób   

            trzecich.

       2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu płatne

            przelewem na rachunek bankowy Gminy Irządze

            nr  83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  prowadzony przez Bank Spółdzielczy   

      Szczekociny Filia Irządze,  nie później niż do 21 marca 2014r.

       3.  Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg , zaliczone zostanie na   

            poczet czynszu dzierżawnego .

            Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik,  który wygrał przetarg ,    

           uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy.

 4.   Umowa dzierżawy zostanie zawarta z dniem 01.04.2014 r. w siedzibie Urzędu

      Gminy.

  5. Uczestnicy   przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji

      przetargowej: dowód   wpłaty wadium (oryginał), dokument stwierdzający

      tożsamość, osoby reprezentujące  uczestników przetargu

     – pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z KRS,

     właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem

     przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

2.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3.      Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew.27

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-02-19.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:32:36.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-02-19 14:32:36.
czytano: 615 razy, id: 1908
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-02-19
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-02-19
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-02-19
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018