Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 19 stycznia 2019 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziłem społeczeństwa

Strona główna » Ogłoszenia » Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziłem społeczeństwa

  

                                                                                                             Irządze  28.02.2014r.

Nr DZP.6220.1.3.2014

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30,art 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. powoływana dalej jako ,,Uooś”)

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont dwóch jazów do nawodnień rolniczych na cieku Białka Błotna w km 3+880 i w km 4+790 gm. Irządze” realizowanego w miejscowości Irządze i Wilków, gmina Irządze w granicach następujących działek ewidencyjnych: 1018/4, 1019/2, 1166 oraz 71/2, 621/2, 694.

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie z dnia 17 lutego 2014r. (zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu z dnia 28 luty 2014r, Nr DZP.6220.1.2.2014). 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Irządze jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpowszechniania uwagi i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 11.03.2014 do 31.0.2014r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (siedzibie Urzędu Gminy Irządze, pokoju nr 12 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko .

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze  www.irzadze.bip.jur.pl  oraz w wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. ustawy

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-03-11.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:16:06.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-03-11 14:16:06.
czytano: 501 razy, id: 1909
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-03-11
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-03-11
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019