Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeponiedziałek, 21 stycznia 2019 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbudowę mostu nad rzeką Białka w miejscowości Zawada Pilicka na drodze gminnej 705033 S (łącznik), w km 3+270

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbudowę mostu nad rzeką Białka w miejscowości Zawada Pilicka na drodze gminnej 705033 S (łącznik), w km 3+270

 DZP.271.1.2.2014

 

Gmina Irządze : 

Odbudowa mostu nad rzeką Białka w miejscowości Zawada Pilicka na drodze

gminnej 705033 S (łącznik), w km 3+270

 

Numer ogłoszenia: 98105 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:   Gmina Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze,

                                       tel. 034 3543009, faks 034 3543110.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: irzadze.bip.jur.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:    Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbudowa mostu nad rzeką Białka w miejscowości Zawada Pilicka na drodze gminnej 705033 S (łącznik), w km 3+270”

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót określa załączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do 31.08.2014r.

SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)   płatne:

- w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Irządze nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

  BS Szczekociny Filia Irządze,  poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych   

  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach 

  ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, 

  ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

  Przedsiębiorczości (t.j.  Dz.U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). Wadium musi obejmować cały

  okres związania  ofertą.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

 

Zgodnie pkt 6 i 12  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

  Zgodnie z pkt 10.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy  Irządze. Irządze 124, 42-446 Irządze,  pok. 12 w godzinach 7.30 – 15.30

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 22.05.2014r. godzina 9:00, miejsce: Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, Sekretariat

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-05-07.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:32:53.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-05-07 14:32:53.
czytano: 796 razy, id: 1940
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-05-09
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-05-07
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-05-07
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-05-07
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-05-07
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-05-07
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-05-07
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-05-07
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-05-07
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019