Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 16 stycznia 2019 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie zespołu dworsko-parkowego oraz odtworzenie Sali tradycji w budynku pałacu w Irządzach

 Irządze: Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie zespołu dworsko-parkowego oraz odtworzenie Sali tradycji w budynku pałacu w Irządzach

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 127675-2014 z dnia 2014-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Irządze
zgodnie z SIWZ
Termin składania ofert: 2014-06-26


Numer ogłoszenia: 134027 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127675 - 2014 data 12.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, tel. 034 3543009, fax. 034 3543110.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze (Sekretariat).

 

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 30.06.2014 godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze (Sekretariat).

 

Numer ogłoszenia: 127675 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Irządzach , Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, tel. 034 3543009, faks 034 3543110.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie zespołu dworsko-parkowego oraz odtworzenie Sali tradycji w budynku pałacu w Irządzach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.20-6, 45.11.12.13-4, 45.11.21.00-6, 45.26.25.12-3, 45.23.32.00-1, 45.23.31.61-5, 39.14.20.00-9, 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie ze SIWZ, Zamawiający wymaga wniesienia wadium, ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie ze SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie ze SIWZ

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie ze SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie ze SIWZ

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie ze SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy, że wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia będą spełniały wymagania siwz oraz posiadały wymagane deklaracje zgodności, certyfikaty i świadectwa jakości

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Urząd Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze, tel. 343543009, fax. 343543110 pok. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124,42-446 Irządze (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z PROW.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-06-12.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-06-12 22:26:01.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-06-12 22:26:01.
czytano: 740 razy, id: 1949
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-06-23
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-06-12
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019