Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzepiątek, 24 maja 2019 r.

imieniny: Joanny, Zuzanny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Karta Dużej Rodziny

Strona główna » Ogłoszenia » Karta Dużej Rodziny

  

Karta Dużej Rodziny

 

            W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz. 755) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Irządzach można pobrać formularze wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

           

            W praktyce chodzi o zniżki na korzystanie z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to min.: muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe.

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku.

Rodziny wielodzietne to te, w której rodzic/ rodzice lub małżonek rodzica mają utrzymaniu co najmniej troje dzieci.:

– w wieku do ukończenia 18. roku życia;

– w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

– bez ograniczeń wiekowych

– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

            Karta Dużej Rodziny przyznawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Będzie wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zagubienia ma być wydawany duplikat. Koszt wydania duplikatu to 8,76 zł.

            Karta Dużej Rodziny będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzyma kartę na czas nieokreślony. Dzieciom natomiast Karta  przysługiwać będzie do 18. roku życia, a w sytuacji gdy kontynuują naukę, do 25. roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu,  o którym  mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:  - w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; - w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można od dnia 16 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Irządzach, Irządze 127A, 42-446 Irządze

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl tam w najbliższym czasie zostanie umieszczona i na bieżąco aktualizowana lista podmiotów, które zadeklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym.

 

Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/ 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-07-02.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-07-02 14:55:08.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-07-02 14:55:08.
czytano: 667 razy, id: 1953
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-07-02
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019