Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 17 stycznia 2019 r.

imieniny: Antoni, Henryk

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Strona główna » Sprzedaż (i dzierżawa) mienia komunalnego » WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Podtytuł: nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze

WÓJT  GMINY  IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze


I.
1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, działka oznaczona
numerem ewidencyjnym 264/1, km3  o powierzchni 
0,1018 ha.
Działka położona w bok od centrum miejscowości Irządze w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowanych działek, przy drodze gminnej –nr 1150. 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta.

Granice działki nie oznaczone na gruncie.

W drodze następujące media: woda i energia elektryczna.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00097746/9.


2. Cena wywoławcza nieruchomości – 30 300,00zł   (słownie: trzydzieści tysięcy
trzysta złotych)

+podatek VAT.  Wadium 3 000,00 zł  (trzy tysiące złotych)

3. Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia 30.12.2002r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z usługami podstawowymi. – ośrodki usługowe gminne i sołeckie.

4. Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2015r. o godz. 10.00  w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, sala konferencyjna.


II.
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto
Gminy Irządze nr  83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  Bank Spółdzielczy  
Szczekociny Filia Irządze,  nie później niż do 15 maja 2015r.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg , zaliczone zostanie na  

poczet ceny nabycia .Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, 

który wygrał przetarg , uchyla się od zawarcia umowy notarialnej.


4.   Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Uczestnicy  

przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód  

wpłaty wadium (oryginał), dokument stwierdzający tożsamość, osoby reprezentujące  

uczestników przetargu – pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób prawnych –  

aktualny wypis z KRS, właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż

2 m-ce przed terminem przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących    

podmiot.

5.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew.27

 

W załączeniu poniżej ogłoszenie do pobrania
                                                                                                   

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-04-16.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-04-16 14:46:24.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-04-16 14:46:24.
czytano: 518 razy, id: 2161
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-04-16
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-16
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-16
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-16
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019