Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 20 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bernard, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Odbudowa mostu w miejscowości Wygiełzów na drodze gminnej DG 705014 S, w km 0+900

 

*  W załączeniu poniżej do pobrania plik o nazwie Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_29042015 wraz z załącznikami   

dzień ogłoszenia zmian 29.04.2015 

 

* W załączeniu poniżej  zostały dołączone wyjaśnienia nr 3 i 4 na dzień 29.04.2015 

 

* W załączeniu poniżej zmiana ogłoszenia do SIWZ z dnia 21.04.2015 pod nazwą Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia21042015

 

Irządze 20.04.2015

 

 DZP.271.1.1.2015

 

Gmina Irządze :

„Odbudowa mostu w  miejscowości Wygiełzów na drodze gminnej

DG 705014 S, w km 0+900”

 

 

Numer ogłoszenia: 55187 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:   Gmina Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze,

                                       tel. 034 3543009, faks 034 3543110.

 

·         Adres strony internetowej zamawiającego: irzadze.bip.jur.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:    Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Odbudowa mostu w  miejscowości Wygiełzów na drodze gminnej

DG 705014 S, w km 0+900”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót określa załączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do 30.09.2015r.

SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) płatne:

- w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Irządze nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004 BS Szczekociny Filia Irządze,  poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.  Dz.U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). Wadium musi obejmować cały okres związania  ofertą.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

 Zgodnie pkt 6 i 12  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Zgodnie z pkt 10.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy  Irządze. Irządze 124, 42-446 Irządze,  pok. 12 w godzinach 7.30 – 15.30

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 05.05.2015r. godzina 9:00, miejsce: Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, Sekretariat

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Poniżej załączniki do pobrania

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-04-20.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-04-20 13:39:39.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-04-20 13:39:39.
czytano: 1071 razy, id: 2162
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-04-29
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-29
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-29
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-29
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-29
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-29
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-29
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-22
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-21
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-21
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-20
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-20
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019