Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 20 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bernard, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Odbudowa drogi gminnej Nr DG 705021 S od DP w Witowie - w kierunku wschodnim - do granicy gm. Lelów, od km 0+000 - 0+515

 Irządze: Odbudowa drogi gminnej Nr DG 705021 S od DP w Witowie - w kierunku wschodnim - do granicy gm. Lelów, od km 0+000 - 0+515

Numer ogłoszenia: 61931 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Irządzach , Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, tel. 034 3543009,

faks 034 3543110.

·                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.pl

·                 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej Nr DG 705021 S od DP w Witowie - w kierunku wschodnim - do granicy gm. Lelów, od km 0+000 - 0+515.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa drogi gminnej Nr DG 705021 S od DP w Witowie - w kierunku wschodnim -do granicy gm. Lelów, od km 0+000 - 0+515.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy 00/100 płatne: - w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Irządze nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004 BS Szczekociny Filia Irządze, - poręczeniach bankowych, -poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                 zgodnie ze SIWZ

·          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                 zgodnie ze SIWZ

·          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                 zgodnie ze SIWZ

·          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                 zgodnie ze SIWZ

·          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                 zgodnie ze SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie ze SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                 1 - Cena - 95

·                 2 - Gwarancja jakości i rękojmi za wady - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze pok. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-04-30.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:50:44.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-04-30 12:50:44.
czytano: 928 razy, id: 2182
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-05-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-30
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-30
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-30
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-30
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-30
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-30
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-04-30
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019