Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 stycznia 2019 r.

imieniny: Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wójt Gminy Irządze Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży,

Strona główna » Ogłoszenia » Wójt Gminy Irządze Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży,

Wójt Gminy Irządze
 

               zgodnie  z art. 13 ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Irządze  Nr 11/I/2014, z dnia 01 grudnia  2014r. w sprawie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na terenie  Gminy Irządze w roku 2015,

 

OGŁASZA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży,

 

1.      Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji:

Konkurs  obejmuje  wspieranie zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:               Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacji dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Irządze.

2.      Wysokość  środków przeznaczonych na realizację  zadania:                                 

Na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci  i młodzieży   Gmina Irządze przeznaczy kwotę zgodną  z uchwałą budżetową  na 2015 rok w wysokości   - 2 400 ,00 zł.  (słownie:  dwa tysiące czterysta  złotych).

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.).

4.       Terminy i warunki realizacji zadań:
    Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie: od  dnia  zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia  2015 roku wyszczególnione w ust. 1 Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie  kosztów bezpośrednio  związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych  do jego realizacji. Sprawozdanie  z realizacji zadania publicznego określonego w umowie  należy sporządzić w terminie  30 dni  po  upływie terminu , na który umowa została zawarta.  (zał. Nr 3)

5.        Termin  i warunki  składania ofert.
   1)  Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Irządze, Irządze  nr 124, osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu ) w zaklejonej  kopercie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca  2015r. do godz.15⁰⁰  z dopiskiem

          „OTWARTY  KONKURS  OFERT - WYPOCZYNEK                         

                       DZIECI I MŁODZIEŻY  2015”

   2)   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca  2015r. o godz.1030 w siedzibie Urzędu Gminy    

       Irządze. 

1) Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie    zadania publicznego oraz  o planowanej  wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

e) informację o wcześniejszej działalności organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 składających ofertę  w zakresie , którego dotyczy zadanie publiczne .

f)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2) Podmioty przystępujące do konkursu są obowiązane przedłożyć również:

1)aktualny, oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania  w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu,

2)statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu , z którego wynikają jego zadania statutowe  oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli.

3)oświadczenie osób reprezentujących organizację o niezleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych oraz i zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych działań,

4)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu , w przypadku organizacji działającej krócej , sprawozdanie za okres od rejestracji organizacji do daty ogłoszenia konkursu.

 

3) Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania  dokumentów   wskazanych w ust. 2 pkt. 1 i 2 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach  realizowanych przez podmiot.

6.  Informacja  o zadaniach  realizowanych w roku poprzednim

W  2014 roku zlecono realizację 1 oferty zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży  w wysokości  2400,00 zł  ( słownie: dwa tysiące czterysta  złotych )

7.  Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

1)      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są  organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 1118 z późn. zm.).

2)   Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru  umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania  z wykonania  tego zadania   (Dz. U. z 2011. Nr 6, poz.25).(zał. Nr 1)

3)   Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w wyznaczonym terminie na  obowiązującym formularzu.

4)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.

5)  Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:


        Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję  

    Konkursową.

1)       Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

2)     Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

    a. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

    b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania

    c.  udział środków finansowych własnych  lub środków pochodzących z innych źródeł   

         przeznaczonych na realizację zadania
    d.  ilość osób objętych realizacją zadania,
    e.  rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
    f.  posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe,
    g.  dotychczasową współpracę z Gminą Irządze w zakresie realizowanych zadań przez 

         wnioskodawcę. 

3)      Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi  Gminy Irządze  propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w terminie do 3 dni od daty otwarcia ofert, w formie protokołu.       Przyznanie  dotacji  jest podstawą  do zawarcia pisemnej umowy  ze  zleceniobiorcą     (oferentem) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru  umowy  dotyczącej  realizacji   zadania   publicznego oraz   wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania  (Dz. U. z   2011r. Nr  6 , poz.25 ). (zał. Nr 2)

4)      Decyzję o wyborze oferty  i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Irządze w  formie zarządzenia. Wójt Gminy zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie – w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania  umowy. Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz.25). Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane do  wiadomości publicznej.

9.  Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem  najkorzystniejszej oferty. Wójt Gminy Irządze może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny.  

 

Wójt Gminy Irządze - Jan Molenda 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-06-03.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-06-03 09:10:05.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-06-03 09:10:05.
czytano: 663 razy, id: 2227
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-06-03
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-06-03
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019