Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 21 marca 2019 r.

imieniny: Benedykt, Lubomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, wraz z włączeniem do sieci SN i nN

 

Nr DZP. 6733.1.4.2015                                                                    Irządze 27.08.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w dniu 27.08.2015r. Wójt Gminy Irządze wydał decyzję nr DZP.6733.1.3.2015r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa słupowej stacji transformatorowej        15/04 kV, wraz z włączeniem do sieci SN i nN, na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/2, 108/4, 111/3, 111/6 i 262, położonych w miejscowości Sadowie, gm. Irządze.  na wniosek: Pana Tomasza Kubiaka reprezentującego firmę WOL-ES Tomasz Kubiak z siedzibą w Częstochowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Irządze Godziny przyjęć stron:      poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30.  

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 - wyciąg): 

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 - wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. 

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Ogłoszono:

1. Tablica ogłoszeń – sołectwa Sadowie

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze

3. Strona BIP Urzędu Gminy Irządze

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-09-01.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:06:00.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-09-01 13:06:00.
czytano: 465 razy, id: 2249
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-09-01
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-09-01
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-09-01
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019