Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 21 marca 2019 r.

imieniny: Benedykt, Lubomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

Strona główna » Ogłoszenia » Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

Katowice, dnia 17 listopada 2015 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)


informuje


o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem, który będzie zawierał między innymi: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; cele w zakresie gospodarki odpadami; kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami; harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań; podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi; wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów; plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska; informacje dotyczące miejsc skażonych odpadami i środków podjętych w celu ich likwidacji; informacje o strategicznej ocenie oddziaływania Planu na środowisko; określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania Planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w Planie; streszczenie w języku niespecjalistycznym. Załącznikiem do Planu będzie plan inwestycyjny, który będzie zawierał w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji, oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania, harmonogram realizacji planowanych inwestycji.
Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie ujęcie ich w planie inwestycyjnym.
Po opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, zostanie on wyłożony (wraz z planem inwestycyjnym) do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, pok. 618 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, pok. 618, tel. 32 77 40 706.
Niniejsza informacja zostaje umieszczona między innymi na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-11-20.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-11-20 14:01:41.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-11-20 14:01:41.
czytano: 460 razy, id: 2343
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-11-20
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019