Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzepiątek, 7 sierpnia 2020 r.

imieniny: Donata, Kajetan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Strona główna » Nabór na stanowiska » OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: Inspektor ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY IRZĄDZE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.   Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Irządze, 42-446 Irządze nr 124

II. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia

III. Niezbędne wymagania kandydatów:

1.  Wykształcenie wyższe: preferowane magisterskie, preferowana specjalność administracja lub  prawo

2.  Staż  pracy: co najmniej  3 lata  preferowane w administracji samorządowej  lub jednostkach samorządu terytorialnego

3.  Obywatelstwo  polskie,

4.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.  Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

6.  Umiejętność  obsługi  komputera, a w szczególności  pakietu MS Office Word, Excel

7.  Dobra  znajomość  przepisów z zakresu :

         1) ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej

         2) ustawy o systemie oświaty i ustawy karty nauczyciela

         3) ustawy  o działalności leczniczej

         4) ustawy o pomocy społecznej

         5) ustawy o podatku od towarów i usług

         6) kodeksu  postępowania administracyjnego

         7) ustawy o samorządzie gminnym

         8) przepisów wykonawczych do ww. ustaw

9.  Nieposzlakowana  opinia

10.  Stan zdrowia pozwalający  na  zatrudnienie na  wyżej  wymienionym  stanowisku

IV. Dodatkowe wymagania kandydatów:

Posiadanie prawa jazdy kat B

V.  Zakres  zadań   wykonywanych  na   wyżej  wymienionym stanowisku

Prowadzenie spraw: 

1. związanych z działalnością gospodarczą,

2. związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne szkoły

3. w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, rekreacji i wypoczynku

4. prowadzenie ewidencji oraz rozliczania podatku VAT gminy

5. w zakresie promocji gminy oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani.

 

VI.  Warunki zatrudnienia

Z osobą  wyłonioną  w  drodze  naboru   zostanie nawiązany  stosunek pracy  na  okres   próbny   do  trzech  miesięcy, następnie  umowa na  czas  określony  lub  nieokreślony  w pełnym wymiarze czasu pracy.

VII.  Wymagane dokumenty

- cv 

-list  motywacyjny

-kopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopie  dokumentów  potwierdzające przebieg  pracy zawodowej

-zaświadczenie  lekarskie  o  stanie zdrowia  umożliwiające pracę  na wyżej wymienionym stanowisku

-oświadczenie  kandydata o  korzystaniu  w  pełni  z praw   publicznych oraz o  niekaralności  za przestępstwo  popełnione  umyślnie

- kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- oświadczenie  kandydata o  wyrażeniu zgody  na    przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów rekrutacji  o  treści: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie  danych  osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 2135  z późn. zm.) oraz  ustawą  z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202  z późn. zm.)

VIII.  Termin  i  miejsce  składania  dokumentów

- Dokumenty należy  składać  w  zapieczętowanej kopercie  opatrzonej  hasłem 

„Nabór  na  wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. do działalności gospodarczej, oświaty ,kultury, rekreacji i zdrowia .”  w terminie do dnia 1 marca 2016r. do  godz. 15⁰⁰  osobiście  lub przesłać na adres  Urząd Gminy Irządze, 42-446 Irządze  nr 124 -Sekretariat

 - Aplikacje ,które  wpłyną do Urzędu  po  wyżej  określonym   terminie   nie będą  rozpatrywane.   (decyduje  data  wpływu  przesyłki poleconej  do Urzędu Gminy )

- Nie  przyjmuje  się dokumentów  drogą  elektroniczną.

- Lista kandydatów  spełniających  wymogi  formalne  zostanie    upowszechniona  w Biuletynie Informacji  Publicznej (www.irzadze.bip.jur.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

- O terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydaci  zostaną poinformowani  telefonicznie  bądź listownie

- Wyniki  konkursu  zostaną  upowszechnione   w Biuletynie  Informacji Publicznej  (www.irzadze.bip.jur.pl)  oraz  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

 

 

(-) Wójt Gminy Irządze

mgr Jan Molenda

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-02-12.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:48:21.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-02-12 09:48:21.
czytano: 1687 razy, id: 2408
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-02-15
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2016-02-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-02-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-02-12
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2016-02-12
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-02-12
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020