Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 20 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bernard, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

Strona główna » Przetargi » WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

WÓJT  GMINY  IRZĄDZE ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1636 km3 o powierzchni 1,10 ha. Działka położona w bok od centrum miejscowości Irządze w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanych działek, zjazd z drogi gminnej. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki nieoznaczone na gruncie, działka nieogrodzona. Na działce znajduje się budynek hali remontowej z częścią biurowo-administracyjną o powierzchni zabudowy 405 m² stanowi samowolę budowlaną. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren, na którym znajduje się działka przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową rolniczą i usługowo techniczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00027222/9.

2. Cena wywoławcza całej nieruchomości – 506 660,00 (słownie: pięćset sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) Wartość budynku 404 460,00 zł ( słownie: czterysta cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych ) + podatek VAT

Wartość gruntu 102 200,00 zł ( słownie: sto dwa tysiące dwieście złotych) VAT zwolniony Wadium  25 333,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote). Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego. 

3. Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, sala konferencyjna.

II.

1.Nieruchomość jest dzierżawiona na mocy umowy dzierżawy z dnia 1 października 2003r., która zgodnie z § 3 ust. 1 aneksu z dnia 30 stycznia 2012 r. zawarta jest na czas określony – do czasu rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Irządze nr 39 8277 0002 0010 0000 0030 0020 Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze, nie później niż do 17 czerwca 2016r. lub w kasie urzędu  Gminy Irządze do godz.14.00 do dnia 17 czerwca 2016 r. Datą dokonania wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego gminy.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy notarialnej. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty i opłaty sądowe ponosi nabywca.

4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał),

-  dokument stwierdzający tożsamość,

- aktualne dokumenty potwierdzające wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o   Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy,

- osoby reprezentujące wyżej wymienionych uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu (właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem przetargu), dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła odszkodowania w trybie art. 390 kodeksu cywilnego.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew. 27 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

                                                

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-04-15.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:31:17.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-04-15 13:31:17.
czytano: 566 razy, id: 2426
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-04-15
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019