Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Odbudowa mostu w miejscowości Irządze- kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055

 

W załączeniu poniżej Wyjaśnienie_Nr_1 z dnia 21.06.2016

 

Irządze: Odbudowa mostu w miejscowości Irządze- kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055


Numer ogłoszenia: 80639 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Irządzach , Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, tel. 034 3543009, faks 034 3543110.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu w miejscowości Irządze- kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę konstrukcji nośnej istniejącego mostu i części podpór kolidujących z projektowanym obiektem, - przebudowę obustronnych dojazdów do obiektu (droga gminna nr 705034S), - wykonanie przepustu nad rz. Białką Błotną w miejscu mostu istniejącego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 - Przedmiar robót ( pomocniczo ) - załącznik 9.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6, 45.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zgodnie ze SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zgodnie ze SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zgodnie ze SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zgodnie ze SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zgodnie ze SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie ze SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze, pok 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-06-10.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:29:10.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-06-10 13:29:10.
czytano: 935 razy, id: 2452
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-21
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-21
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2016-06-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-10
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020