Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 stycznia 2019 r.

imieniny: Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: Nazwa zadania: „Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055”

Irządze, dn. 24.06.2016r.

Znak sprawy: DZP.271.1.6.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DZP.271.1.1.2016  Nazwa zadania: „Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055”

Numer ogłoszenia: 80639 - 2016; data zamieszczenia:10.06.2016

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy: KUZEN Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Lubuska 12,   40 – 219 Katowice          

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium: cena i gwarancja.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane –  za pośrednictwem poczty, jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy:   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk

Adres:      ul. Zientarskiego 1a lok. 114, 26 – 600 Radom        

Cena oferty /brutto/:  707 280,87 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 59,08

Gwarancja: 60  miesięcy                                

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 5

Łączna ilość pkt:  64,08   

 

Oferta nr 2

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego

ELBUD GDAŃSK S.A.

Adres:  ul. Nowy Świat   42/44, 80 – 299 Gdańsk                    

I Członek Konsorcjum:

Nazwa firmy:   CPP Inwestycje Sp. z o.o

Adres:     ul. Dworcowa 47, 44 – 190 Knurów     

II   Członek Konsorcjum:

Nazwa firmy:    PRUiM – Mosty Sp. z o.o.

Adres:     ul. Nad Bytomską 1, 44 – 100 Gliwice

Cena oferty /brutto/: 715 391,97 zł

Liczba pkt w kryterium cena:  58,41

Gwarancja:  60   miesięcy

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 5

Łączna ilość pkt:  63,41   

 

Oferta nr 3

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ERTER Sp. z o.o.

Adres:      ul. Mieszka I 10a/32, 28  -300 Jędrzejów        

Cena oferty /brutto/:  548 984,98 zł                           

Liczba pkt w kryterium cena:  76,11

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 5

Gwarancja:  60  miesięcy

Łączna ilość pkt:  81,11   

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy: AZI – BUD Sp. z o.o.

Adres: ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin     

Cena oferty /brutto/:   916 762,17 zł                          

Liczba pkt w kryterium cena: 45,58

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 5

Gwarancja:  60    miesięcy                                

Łączna ilość pkt: 50,58    

 

Oferta nr 5

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Profectus Sp. z o.o.

Adres: ul. Wiejska 8A, 47 – 143 Niezdrowice     

Cena oferty /brutto/:  729 090,99 zł                                

Liczba pkt w kryterium cena: 57,31

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 5

Gwarancja:   60  miesięcy
Łączna ilość pkt:  62,31   

 

 

Oferta nr 6

Nazwa firmy: Zakład Budowlano – Drogowy Adam Trzepizur

Adres: ul. Szkolna 29a, 42 – 425 Kroczyce

Cena oferty /brutto/: 468 620,78 zł                            

Liczba pkt w kryterium cena:  89,16

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 5

Gwarancja:   60  miesięcy                  

Łączna ilość pkt:   94,16  

 

Oferta nr 7

Nazwa firmy: KUZEN Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Lubuska 12,   40 – 219 Katowice

Cena oferty /brutto/:  439 812,21 zł                              

Liczba pkt w kryterium cena: 95,00

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 5

Gwarancja:   60  miesięcy                                       

Łączna ilość pkt:  100,00   

 

4.Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

5. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

(-) mgr Jan Molenda

Wójt Gminy Irządze 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-06-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-06-24 13:53:25.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-06-24 13:53:25.
czytano: 574 razy, id: 2454
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019