Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wójt Gminy Irządze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Strona główna » Ogłoszenia » Wójt Gminy Irządze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Wójt Gminy Irządze
 

               zgodnie  z art. 13 ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm. ) oraz Uchwałą Rady Gminy Irządze  Nr 143/XVII/2017  z dnia 21 lutego  2017r. w sprawie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na terenie  Gminy Irządze w roku 2017.

 

 

OGŁASZA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

 

1. Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: Konkurs  obejmuje  wspieranie zadań z zakresu kultury: Udział dzieci i młodzieży  ze szkolnego zespołu muzycznego „ BALANGA”  w okresie  wakacji  w  Harcerskim  Festiwalu  Młodzieży  Kultury Szkolnej w Kielcach.

2. Wysokość  środków przeznaczonych na realizację  zadania:  Na realizację zadania w zakresie kultury  Gmina Irządze przeznaczy kwotę zgodną z uchwałą budżetową  na 2017 rok w wysokości   - 2200 ,00 zł.          (słownie:  dwa tysiące  dwieście  złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji: Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. , poz. 1817  z późn. zm.).

4. Terminy i warunki realizacji zadań: Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które  realizowane będą w terminie: od  dnia   zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia  2017 roku wyszczególnione w ust. 1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie  kosztów bezpośrednio  związanych  z realizacją zadania publicznego i niezbędnych  do jego realizacji. Sprawozdanie  z realizacji zadania  publicznego określonego w umowie  należy sporządzić w terminie  30 dni  po upływie  terminu , na który umowa została zawarta.  (zał. Nr 3)

5.        Termin  i warunki  składania ofert.

 1)   Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Irządze, 42-446  Irządze  nr 124, osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu ) w zaklejonej  kopercie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04  lipca  2017r. do godz. 15⁰⁰  z dopiskiem „OTWARTY  KONKURS  OFERT  KULTURA - 2017”

2)   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05 lipca 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy  Irządze.

  1. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
  1.  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2.  termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3.  kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4.  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie    zadania publicznego oraz  o planowanej  wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  5.  informację o wcześniejszej działalności organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 składających ofertę  w zakresie , którego dotyczy zadanie publiczne .
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

    2. Podmioty przystępujące do konkursu są obowiązane przedłożyć również:

1. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w  art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kopię umowy  lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

2. oświadczenie o posiadanym przez oferenta numerze rachunku bankowego.

      3. Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania  dokumentów   wskazanych w ust. 2 pkt. 1 i 2 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach  realizowanych przez podmiot.

6.  Informacja  o zadaniach  realizowanych w roku poprzednim

W  2016 roku zlecono realizację 1 oferty zadania publicznego z zakresu kultury w wysokości 2500,00 zł 

7.  Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

1)   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie  kultury  i   podtrzymywania tradycji regionalnych  organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016r. , poz. 1817 z późn. zm.)

2)   Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.  w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania  tego zadania   ( Dz. U. z 2016r., poz.1300 ) - (zał. Nr 1 )

3)   Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w wyznaczonym terminie na  obowiązującym formularzu.

4)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem             dotacji w wysokości wnioskowanej.

5)  Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową.

1)       Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania,  przedstawioną  kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

2)      Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

    a. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania - od 0 pkt do 5 pkt

   b.  wysokość środków finansowych własnych  lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania  - od 0 pkt do 10  pkt

   c.  ilość osób objętych realizacją zadania  - od 0 pkt do 5 pkt

   d.  rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac  - od 0 pkt do 10 pkt

   e.  posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe  - od 0 pkt do 10 pkt

    f.  dotychczasową współpracę z Gminą Irządze w zakresie realizowanych zadań przez wnioskodawcę  - od 0 pkt do 10 pkt

 

3)      Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi  Gminy Irządze  propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert, w formie protokołu. Przyznanie  dotacji  jest podstawą  do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą     (oferentem) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert  i  ramowych wzorów  umów  dotyczących  realizacji     zadań   publicznych oraz   wzorów sprawozdań  z wykonania tego zadania  ( Dz. U. z   2016 r. , poz. 1300 )  -  (zał. Nr 2)

4)      Decyzję o wyborze oferty  i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Irządze   w  formie zarządzenia. Wójt Gminy zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie – w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania umowy. Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r. ( Dz. U. 2016r., poz. 1300 ). Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane  do  wiadomości publicznej.

9.  Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty. Wójt Gminy Irządze może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny. 

 

Wójt Gminy

Jan Molenda

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-06-13.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:11:31.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-06-13 12:11:31.
czytano: 346 razy, id: 2683
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-06-13
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-06-13
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-06-13
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-06-13
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-06-13
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020