Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 22 września 2020 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Aktualne ogłoszenie (Wrzesień) - Asystent rodziny

Strona główna » Nabór na stanowiska » Aktualne ogłoszenie (Wrzesień) - Asystent rodziny

Podtytuł: DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IRZĄDZACH O WOLNYM STANOWISKU - ASYSTENT RODZINY

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach 127a, 42-446 Irządze

II Stanowisko: Asystent rodziny - wymiar czasu pracy 1/2 etatu (praca asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy). Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (20 godz. tygodniowo).

III. Niezbędne wymagania kandydatów.

-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

-wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

-wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany
 co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

-posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej- w przypadku gdy dotyczy wypełnianie obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego

-niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

-spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902)

IV. Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( tj.  Dz. U. z 2017r., poz. 697 )

-znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  społecznej (tj. Dz. U. z 2016r.,      poz. 930 z późn. zm.)

-znajomość przepisów ustawy z dnia  4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin  „ Za życiem”  ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860 )

-wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

-umiejętność pracy w oparciu o kontrakt socjalny

-wysoka kultura osobista

-znajomość obsługi komputera

-umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

-samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

-umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

-kreatywność, odporność na stres

-umiejętność podejmowania decyzji

-zdolności komunikacyjne

-poczucie odpowiedzialności

-nieposzlakowana opinia

-prawo jazdy kat. B posiadanie własnego środka transportu (samochód osobowy).

V. Zakres zadań:

-opracowanie oraz realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,

-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności  społecznej rodzin,

-motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

-motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności  psychospołecznych,

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

-prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy,

-sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

-współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami  specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

-współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

VI. Warunki zatrudnienia:

Osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie nawiązany stosunek pracy na okres próbny do trzech miesięcy, następnie umowa na czas określony lub nieokreślony w ½ wymiarze czasu pracy.

VII. Wymagane dokumenty:

- cv
-list  motywacyjny
-kopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie
-kopie  dokumentów  potwierdzające przebieg  pracy zawodowej
-zaświadczenie  lekarskie  o  stanie zdrowia  umożliwiające pracę  na wyżej wymienionym stanowisku
-oświadczenie  kandydata o  korzystaniu  w  pełni  z praw   publicznych oraz o  niekaralności  za  
  przestępstwo  popełnione  umyślnie

- kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- oświadczenie  kandydata o  wyrażeniu zgody  na    przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów 
  rekrutacji  o  treści:

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie  danych  osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 922 ) oraz  ustawą  z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach   samorządowych (tj.  Dz. U. z 2016r.,poz. 902 )      

- przykładowy plan pracy z rodziną,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej- w przypadku, gdy dotyczy/ władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,

-oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

- Dokumenty należy  składać  w  zapieczętowanej kopercie  opatrzonej  hasłem :

„Wolne stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Irządzach”

w GOPS 127a , 42-446 Irządze, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2017 roku

do godz. 1200   osobiście  lub przesłać na adres  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Irządze 127a ,42-446 Irządze  - Sekretariat 

 - Aplikacje, które  wpłyną do GOPS Irządze  po  wyżej  określonym   terminie   nie będą  rozpatrywane.   (decyduje  data  wpływu  przesyłki poleconej  do GOPS Irządze )
- Nie  przyjmuje  się dokumentów  drogą  elektroniczną.

- Aplikacje  rozpatrzone zostaną przez  Komisję  powołaną  Zarządzeniem Dyrektora GOPS w Irządzach

 

Dyrektor GOPS w Irządzach

   Dorota Witas  

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-07-05.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-07-05 08:25:23.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-07-05 08:25:23.
czytano: 800 razy, id: 2686
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-02-19
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-09-08
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-09-08
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-09-08
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-09-08
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-07-05
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020