Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 16 czerwca 2019 r.

imieniny: Alina, Aneta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Ogłoszenie nr 500156508-N-2018 z dnia 05-07-2018 r. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705001 S w miejscowości Bodziejowice od km 0+000 – 2+052

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 568139-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Irządzach, Krajowy numer identyfikacyjny 99124900000, ul. Irządze 124 , 42446 Irządze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 543 009, e-mail urzad@irzadze.pl, faks 343 543 110.
Adres strony internetowej (url): www.irzadze.bip.jur.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.irzadze.bip.jur.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr DG 705001 S w miejscowości Bodziejowice od km 0+000 – 2+052 Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DZP.271.1.1.2018 II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Polegających na m. in. na: - Ścinanie i karczowanie krzaków w rowie, - Pogłębienie rowu odwodniającego drogę - Wymiana dwóch przepustów - Frezowanie, oczyszczenie, skropienie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, ścinanie i utwardzenie poboczy jak również wzmocnienie podbudowy na istniejących przełomach drogi. II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 648780.49
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TRANZIT sp. z o.o.
Email wykonawcy: tranzit.sp@gmail.com
Adres pocztowy: Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew
Kod pocztowy: 29-130
Miejscowość: Lubachowy
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 798000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 798000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1115632.10
Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-07-05.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:18:21.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-07-05 14:18:21.
czytano: 102 razy, id: 2883
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-05
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019