Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 16 czerwca 2019 r.

imieniny: Alina, Aneta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: 1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice, od DP 1782 S od km 0+000 – 0+395; 2. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza-Sadowie, od DP 1791 S – DG 705009 S od km 0+000 – 1+097

                     Ogłoszenie nr 500284135-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.
Urząd Gminy w Irządzach: 1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice, od DP 1782 S od km 0+000 – 0+395; 2. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza-Sadowie, od DP 1791 S – DG 705009 S od km 0+000 – 1+097

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 642836-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Irządzach, Krajowy numer identyfikacyjny 99124900000, ul. Irządze 124  , 42446   Irządze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 543 009, e-mail urzad@irzadze.pl, faks 343 543 110.
Adres strony internetowej (url): www.irzadze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice, od DP 1782 S od km 0+000 – 0+395; 2. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza-Sadowie, od DP 1791 S – DG 705009 S od km 0+000 – 1+097
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.2.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
polegających na m. in. na: 1. - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, - Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa gr. 10 cm - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową - Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4 cm. - Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna gr. 5 cm 2. - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, - Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa gr. 10 cm - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową - Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4 cm. - Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna gr. 5 cm - Zabudowa 2 szt przepustów rurowych Ø 600 mm, długości po 6,0mb
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 401602.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy DUKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Email wykonawcy: biuro.wloszczowa@dukt.info.pl
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 493970.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 493970.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 598000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.                     
Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-11-28.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:46:42.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-11-28 08:46:42.
czytano: 73 razy, id: 3053
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-28
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019