Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 16 czerwca 2019 r.

imieniny: Alina, Aneta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach."

Irządze, dnia 10.12.2018 r.

IBiBIP.271.2.1.2018

Działając na podstawie dyspozycji art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986  z późn. zm.) - zw. dalej Pzp – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” ul. Pogorzelska 5, 42-400 Zawiercie

cena ofertowa - 1 846 727,74 zł

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

  1. cena ofertowa –  60 pkt,
  2. okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia - 37 pkt,
  3. wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) – 3 pkt.

oraz jest zgodna z treścią SIWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

 

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców , którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium

cena ofertowa

60 pkt

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia - 37 pkt

Liczba pkt w kryterium

wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) – 3 pkt

Razem

pkt

 

    1.

Firma Handlowo-Usługowa JUL-BUD

Łukasz Pałęga

Bliżyce 65, 42-320 Niegowa

 

56,85

 

37,00

 

1,00

 

94,85

 

    2.

KRYCHBUD Krystian Folwarczyk Mokrzesz

ul. Częstochowska 178

42-244 Mstów

 

57,33

 

37,00

 

3,00

 

97,33

 

3.

 

F.U.H. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki

ul. Stawowa 8

42-274 Konopiska

 

42,84

 

37,00

 

3,00

 

82,84

 

4.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA”

ul. Pogorzelska 5

 42-400 Zawiercie

 

60,00

 

37,00

 

3,00

 

100,00

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-12-10.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:17:35.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-12-10 11:17:35.
czytano: 91 razy, id: 3083
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-12-10
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019