Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie-Obwieszczenie-Irządze 3

Strona główna » Obwieszczenia » Zawiadomienie-Obwieszczenie-Irządze 3

Podtytuł: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 3

                                                                                                                     Irządze 02.06.2020r.

DZP. 6220.3.1.2020                                                                                       

Zawiadomienie – Obwieszczenie

       o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy  3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 3na działkach o nr ewidencyjnych: 122/1, 122/3, 122/4, 122/6, 122/7, 122/15, 122/17  w obrębie ewidencyjnym Zawada Pilicka,  Gmin Irządze.

    Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3       i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 – z późn. zm.)

zawiadamia się strony,

      że na wniosek Pana Edwarda Klimsa reprezentującego firmę PV SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika  4/3, 40-064 Katowice w dniu 26.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy  3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 3na działkach o nr ewidencyjnych    122/1, 122/3, 122/4, 122/6, 122/7, 122/15, 122/17  w obrębie ewidencyjnym Zawada Pilicka,  Gmin Irządze.

  Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Irządze.

     Zgodnie z art. 73§ 1 i 1a KPA informuję, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Irządze, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15:00,  lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: urzad@irzadze.pl

    Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 256) i art 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283- z późn. zm.), Wójt Gminy Irządze wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, Irządze nr 124, 42-446 Irządze, sołectwa Zawada Pilicka,  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze www.irzadze.bip.jur.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na stronie  BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, sołectwa Zawada Pilicka  w dniu 02.06.2020 r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-06-02.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:08:08.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-06-02 15:08:08.
czytano: 63 razy, id: 3575
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-02
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2020-06-02
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020