Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządze



niedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lelów

Strona główna » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lelów

Podtytuł: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Lelów - Nakło

Lelów, dnia 4 czerwca 2020 r.
GR.6220.5.2019


OBWIESZCZENIE
zgodnie z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą OOŚ

Wójt Gminy Lelów
zawiadamia


strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Lelów - Nakło” w dniu 4 czerwca 2020 roku zostało wydane postanowienie znak GR.6220.5.2019, które podjęło zawieszone postępowanie administracyjne znak GR.6220.5.2019 z dnia 17 lutego 2020 r. Z treścią ww. postanowienia oraz z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym Raportem o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, strony, mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Lelów, pokój nr 56 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie. W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie zostaje podaje do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów, Urzędu Gminy Irządze i tablicy ogłoszeń sołectw Lelów, Paulinów, Biała Wielka, Nakło, Witów.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-06-09.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:03:26.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-06-09 08:03:26.
czytano: 31 razy, id: 3579
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2020-06-09
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Archiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020