Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lelów zwanej dalej w skrócie ustawą OOŚ

Strona główna » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lelów zwanej dalej w skrócie ustawą OOŚ

Podtytuł: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Lelów-Nakło - udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Lelów, dnia 4 czerwca 2020 r.
GR.6220.5.2019


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą OOŚ Wójt Gminy Lelów:

1.podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Lelów-Nakło”, wszczętego 3 października 2029 r. na wniosek P. Wojciecha Demarczyka – pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
2.zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędzie Gminy Lelów, pokój nr 56 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie;
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, od 10.06.2020 r. do 9.07.2020 r., na adres: Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42 -235 Lelów; poczta elektroniczna – wojt@lelow.pl, faks (34) 355 00 49.
Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 oraz 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lelów. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ustawy OOŚ). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lelów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy OOŚ).
Data podania do publicznej wiadomości: 9 czerwca 2020 r.

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-06-09.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:07:58.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-06-09 08:07:58.
czytano: 24 razy, id: 3580
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2020-06-09
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020