Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza V przetarg ustny nieograniczony

Wyświetl stronę główną » Sprzedaż (i dzierżawa) mienia komunalnego » WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza V przetarg ustny nieograniczony

Podtytuł: na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze

I.

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 264/1, km3  o powierzchni  0,1018 ha. Działka położona w bok od centrum miejscowości Irządze w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanych działek, przy drodze gminnej –nr 1150. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki nieoznaczone na gruncie. W drodze następujące media: woda i energia elektryczna. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg     Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00097746/9.

2.  Cena wywoławcza nieruchomości – 17 500,00  zł   (słownie: siedemnaście tysięcy   pięćset złotych) -podatek VAT-zwolniony. Wadium  1 750,00  zł  (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego.

3.  Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia 30.12.2002r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z usługami podstawowymi – ośrodki usługowe gminne i sołeckie.

4.  Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2015r. o godz. 10.00  w budynku Urzędu  Gminy Irządze, Irządze 124, sala konferencyjna.

 

II.

1.  Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Irządze nr  83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze, nie później niż do 23 października 2015r. lub w kasie urzędu Gminy Irządze do godz.14.00 do dnia 23 października 2015 r. Datą dokonania  wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego gminy.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy notarialnej.

4.  Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty i opłaty sądowe ponosi nabywca. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium (oryginał), dokument stwierdzający tożsamość, osoby reprezentujące uczestników przetargu – pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób prawnych –  aktualny wypis z KRS, właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym że postąpienie nie     może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.  W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wgrał, uchyla się od zawarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła odszkodowania w trybie art. 390 kodeksu cywilnego.

7.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124,  tel.34 3543009 wew.27 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2015-09-25 10:25

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2015-09-25 10:25

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.