Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wyświetl stronę główną » Nabór na stanowiska » OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji zobowiązań pieniężnych-księgowa

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY IRZĄDZE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.   Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Irządze, 42-446 Irządze nr 124

II. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji zobowiązań pieniężnych-księgowa

III. Niezbędne wymagania kandydatów:

1.  Wykształcenie wyższe, 
2.  Staż  pracy: co najmniej  3 lata w księgowości,

3.  Obywatelstwo  polskie,

4.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.  Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
6.  Umiejętność  obsługi  komputera , a w szczególności  pakietu MS Office Word, Excel 
7.  Dobra  znajomość  przepisów z zakresu :

         1) ustawy  ordynacja podatkowa ,

         2) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,

         3) ustawy  o  podatkach i opłatach lokalnych,

         4) ustawy o podatku rolnym i leśnym ,

         5) kodeksu postępowania administracyjnego,

         6) ustawy o samorządzie gminnym,

         7) przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

         8) przepisów prawa miejscowego.

8.  Nieposzlakowana  opinia.
9.  Stan zdrowia pozwalający  na  zatrudnienie na  wyżej  wymienionym  stanowisku.

IV. Dodatkowe wymagania kandydatów:
   Posiadanie prawa jazdy kat B.
V.  Zakres  zadań   wykonywanych  na  wyżej  wymienionym stanowisku

Prowadzenie spraw związanych  z poborem podatków i opłat lokalnych, podatku  rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy w szczególności:

  1. Dokonywanie poboru podatków i opłat w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami a także organizowanie i nadzorowanie inkasa tych należności.
  2. Księgowanie zobowiązania podatkowego, uzgodnienia kont inkasentów.
  3. Księgowanie należności nieprzypisanych.
  4. Dokonywanie rozliczenia zobowiązań po każdej racie podatkowej wg klucza rozliczeniowego.
  5. Sporządzanie listy prowizji inkasentów za zbiórkę inkasa pieniężnego wg obowiązującej stopy prowizji.
  6. Podejmowanie czynności zmierzających  do egzekucji  administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego w tym:

 1) Wysyłanie wezwań do zapłaty

 2) Prowadzenie całości spraw związanych z windykacją i egzekucją zobowiązań pieniężnych

  1. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
  2. Wydawanie zaświadczeń  z zakresu  dochodowości oraz stwierdzających stan opłacania i zadłużenia zobowiązań pieniężnych.
  3. Wydawanie decyzji w sprawie odroczenia i rozkładania na raty zobowiązań pieniężnych.

VI.  Warunki zatrudnienia

Z osobą  wyłonioną  w  drodze  naboru   zostanie nawiązany  stosunek pracy  na  okres   próbny   do  trzech  miesięcy, następnie  umowa na  czas  określony  lub  nieokreślony  w pełnym wymiarze czasu pracy.

VII.  Wymagane    dokumenty

    1. cv
    2. list  motywacyjny
    3. kopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie
    4. kopie  dokumentów  potwierdzające przebieg  pracy zawodowej
    5. zaświadczenie  lekarskie  o  stanie zdrowia  umożliwiające  pracę  na wyżej wymienionym stanowisku

    6. oświadczenie  kandydata o  korzystaniu  w  pełni  z praw   publicznych oraz o  niekaralności  za  
        przestępstwo  popełnione  umyślnie

    7. kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
    8. oświadczenie  kandydata o  wyrażeniu zgody  na    przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów 
         rekrutacji  o  treści:

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  na stanowisko Inspektora ds. realizacji zobowiązań pieniężnych  zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych (  Dz. U. z 2018r. , poz. 1000  z późn. zm.),  ustawą  z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".

  VIII.  Termin  i  miejsce  składania  dokumentów
1. Dokumenty należy  składać  w  zapieczętowanej kopercie  opatrzonej  hasłem:

„Nabór  na  wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. realizacji zobowiązań pieniężnych- księgowa”.

w terminie do dnia 29 marca 2019r. do godz. 15⁰⁰  osobiście  lub przesłać na adres  Urząd Gminy Irządze ,42-446 Irządze  Nr 124 -Sekretariat .

 2. Aplikacje, które  wpłyną do Urzędu  po  wyżej  określonym   terminie   nie będą  rozpatrywane. (decyduje  data  wpływu  przesyłki poleconej  do Urzędu Gminy ).

3. Nie  przyjmuje  się dokumentów  drogą  elektroniczną.
4.  Lista kandydatów  spełniających  wymogi  formalne  zostanie    upowszechniona  w Biuletynie Informacji  Publicznej (www.irzadze.bip.jur.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

5.  O terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydaci  zostaną poinformowani  telefonicznie  bądź listownie.

6.  Wyniki  konkursu  zostaną  upowszechnione  w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.irzadze.bip.jur.pl)  oraz  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Irządze reprezentowany przez Wójta Gminy Irządze,

2.  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kmacherzynska.iod@gmail.com;

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia  10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych (  Dz. U. z 2018r. , poz. 1000 z późn. zm.)  oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.).

4.  Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji oraz po upływie 3miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego;

5.  ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

6.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7.  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

8.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy;

     9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-03-18 11:05

Edycja artykułu - Administrator systemu

2019-03-18 11:00

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 10:53

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 10:53

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.