Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wójt Gminy Irządze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Wójt Gminy Irządze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Wójt Gminy Irządze

zgodnie  z art. 13 ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 688) oraz Uchwałą Rady Gminy Irządze  
Nr 18/II/2018  z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na terenie  Gminy Irządze w roku 2019.

 

OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: Konkurs  obejmuje  wspieranie zadań z zakresu kultury:
" Piknik dla dzieci " Wysokość  środków przeznaczonych na realizację  zadania:                                 
Na realizację zadania w zakresie kultury  Gmina Irządze przeznaczy kwotę zgodną z uchwałą budżetową  na 2019 rok w wysokości   - 2.000 ,00 zł.(słownie:  dwa tysiące  złotych).


Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  
pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r., poz. 688 ).
Terminy i warunki realizacji zadań:
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które  realizowane będą w terminie: od  dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia  2019 roku wyszczególnione w ust. 1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie  kosztów bezpośrednio  związanych  z realizacją zadania publicznego i niezbędnych  do jego realizacji. Sprawozdanie  z realizacji zadania  publicznego określonego w umowie  należy sporządzić w terminie  30 dni  po upływie  terminu , na który umowa została zawarta.  (zał. Nr 3)


Termin  i warunki  składania ofert.

1) Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Irządze, 42-446  Irządze  nr 124, osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu ) w zaklejonej  kopercie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2019r. do godz. 15⁰⁰  z dopiskiem

„OTWARTY  KONKURS  OFERT  KULTURA - 2019”

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10 maja 2019r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy  Irządze.
Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz  o planowanej  wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,informację o wcześniejszej działalności organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę  w zakresie,
którego dotyczy zadanie publiczne. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Podmioty przystępujące do konkursu są obowiązane przedłożyć również:

1.W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w  art.3 ust.3 pkt 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2. oświadczenie o posiadanym przez oferenta numerze rachunku bankowego.

Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania  dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt. 1 i 2 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach  realizowanych przez podmiot.

6.  Informacja  o zadaniach  realizowanych w roku poprzednim

W  2018 roku  nie zlecono realizacji zadania publicznego  

7.  Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie  kultury i podtrzymywania tradycji regionalnych  organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2019r. , poz. 688 )

2) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania  tych zadań   ( Dz. U. z 2018r., poz.2057 ) - (zał. Nr 1) 3) Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w wyznaczonym terminie na  obowiązującym formularzu.
4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.
5) Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną  kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
    a. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania - od 0 pkt do 5 pkt
    b.  wysokość środków finansowych własnych  lub środków pochodzących z innych źródeł    
         przeznaczonych na realizację zadania  - od 0 pkt do 10  pkt
    c.  ilość osób objętych realizacją zadania  - od 0 pkt do 5 pkt
    d.  rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac  - od 0 pkt do 10 pkt
    e.  posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe  - od 0 pkt do 10 pkt  
    f.  dotychczasową współpracę z Gminą Irządze w zakresie realizowanych zadań przez  
         wnioskodawcę  - od 0 pkt do 10 pkt


Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi  Gminy Irządze  propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert, w formie protokołu.  Przyznanie  dotacji  jest podstawą  do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą  (oferentem) zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów  umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018r.,
poz.2057 ) -  (zał. Nr 2)

Decyzję o wyborze oferty  i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Irządze w  formie zarządzenia. Wójt Gminy zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie – w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania   umowy. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw  
Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzorów ofert  i ramowych  wzorów  umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów   sprawozdań z wykonania  tych zadań   ( Dz. U. z 2018r., poz.2057). Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane  do  wiadomości publicznej.

9.  Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem  najkorzystniejszej oferty. Wójt Gminy Irządze może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny.  

Wójt Gminy
Jan Molenda

 

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-04-17 09:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-04-17 09:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-04-17 09:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-04-17 09:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-04-17 09:16

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.