Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wójt Gminy Irządze Gminny Komisarz Spisowy

Wyświetl stronę główną » Powszechny Spis Rolny 2020 » Wójt Gminy Irządze Gminny Komisarz Spisowy

Podtytuł: ogłasza nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

Wójt Gminy Irządze – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

 

               Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Spis zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 01 września do dnia 30 listopada 2020r.

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
  1). być osobą pełnoletnią;
  2). zamieszkiwać na terenie Gminy Irządze;
  3). posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  4). posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5). nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  2. Informacje ważne dla osób składających oferty:
  1). Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału  w szkoleniu korzystając ze sprzętu własnego z dostępem do internetu obejmującego część teoretyczną i część praktyczną  zakończonym  egzaminem testowym.
  2). Rachmistrz  terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.

  3. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
  1). Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów (załącznik nr 1)
  2). Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej.
  3). Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych ( załącznik nr 2 dotyczący pkt.  3-5)
  4). Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  w tym przestępstwo skarbowe.
  5). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  na rachmistrza spisowego zgodnie z  ustawą z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. ( Dz. U. z 2019r., poz. 1728 ), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych (  Dz. U. z 2019r. , poz. 1781), oraz  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".

  4. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1). Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Irządze 42-446 Irządze nr 124  od godz. 7:30 do godz. 15:30  lub za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu aplikacji do urzędu) w terminie do dnia 08 lipca 2020r.  w kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatana rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.”
  2). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  3). Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl. Osobą do kontaktu w Urzędzie Gminy jest Inspektor Urszula Karoń tel. 34 3543009 wew. 27
  4). Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:
  1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy -Wójt Gminy Irządze, 42-446 Irządze nr 124
  2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kmacherzynska.iod@gmail.com . do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO
  3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia  10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych    (  Dz. U. z 2019r. , poz. 1781)  oraz art.20 ustawy  z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. ( Dz,. U. z 2019r., poz. 1728 )
  4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem , dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru , osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do danych osobowych , w tym do prawo do uzyskania kopii tych danych
  2) sprostowania (poprawiania ) danych osobowych
  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4) przenoszenia danych
  5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), jeżeli Pani Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
  7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.
  8.   Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  /-/ Jan Molenda
  Wójt Gminy Irządze Gminny Komisarz Spisowy             

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-06-15 15:45

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2020-06-15 15:45

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2020-06-15 15:45

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2020-06-15 15:45

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2020-06-15 15:45

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.