Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Wyświetl stronę główną » Oświadczenia majątkowe » KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: WÓJT GMINY IRZĄDZE, 42- 446 IRZĄDZE 124 można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: wojt@irzadze.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres Urzędu Gminy.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, realizacji zadań nałożonych na Wójta Gminy związanych z przyjmowaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych, na podstawie art. 24 h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, a jawna część oświadczenia majątkowego / część A/ będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres 6 lat zgodnie z przepisami ww. ustaw.

7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

    a) żądania dostępu do danych osobowych,

    b) żądania sprostowania danych osobowych,

    c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz usunięcia, przy czym uprawnienie to może być zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-09-10 08:36

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.