Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Podtytuł: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości Mikołajewice – Irządze

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088696/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości
Mikołajewice – Irządze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IRZĄDZE
1.3.) Oddział zamawiającego: Irządze 124, 42-446 Irządze
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398712
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 124
1.5.2.) Miejscowość: Irządze
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-446
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki
1.5.7.) Numer telefonu: 34 3543009
1.5.8.) Numer faksu: 343543110
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@irzadze.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.bip.jur.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości
Mikołajewice – Irządze
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f7d0f13-ccd7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088696/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 11:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024497/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.6 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości
Mikołajewice – Irządze
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio
na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed
przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z
aktualnymi bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do
postępowania zgodnie z nimi.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Tak
3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych:
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx.xls .xlsx .jpg(.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Irządze z siedzibą w Irządzach Nr
124, 42-446 Irządze
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Irządze jest Pani Katarzyna
Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych długości 0,845 km w miejscowości Mikołajewice – Irządze" Numer postępowania:
DZP.271.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z
zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
􀀀 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
􀀀 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
􀀀 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
􀀀 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
􀀀 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
􀀀 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 487804,88 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości
0,845 km w miejscowości Mikołajewice – Irządze". Zakres zamówienia obejmuje: roboty w
zakresie przygotowania inwestycji, roboty drogowe,nawierzchnie bitumiczne - jezdnia,roboty
drogowe – pobocze,roboty pozostałe.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
kryteriami: ceny, doświadczeniem personelu kluczowego i okresem gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane polegające
na budowie, przebudowie lub remoncie drogi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2020 poz. 470) o wartości co najmniej 100.000,00 zł
brutto każda 7.4.2 kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: Wykonawca powinien wykazać, że
dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą prawo wykonywania
zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj. : kierownikiem budowy - 1 osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: drogowej, która w okresie 5 lat
przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do
minimum 1 roboty budowlanej obejmującej remont, przebudowę lub budowę drogi w rozumieniu
art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2020 poz. 470) o
wartości robót min. 100 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i
powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, -wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostań złożone w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza
się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z SWZ - załącznik nr 6
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-06 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej pod
rygorem nieważności za pośrednictwem Platrormy miniPortal, ePUAP dostępnej pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-07-22 15:25

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-07-06 14:14

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-07-06 09:42

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:59

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:59

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:59

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:59

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-06-21 11:39

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.