Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Podtytuł: UTWORZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO W IRZĄDZACH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +” 2021.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00161652/01 z dnia 2021-08-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

UTWORZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO W IRZĄDZACH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +” 2021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IRZĄDZE

1.3.) Oddział zamawiającego: Irządze 124, 42-446 Irządze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Irządze

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-446

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 3543009

1.5.8.) Numer faksu: Nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@irzadze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.bip.jur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTWORZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO W IRZĄDZACH W RAMACH RESORTOWEGO

PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH

+” 2021.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f7c14eb-061c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00161652/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-26 15:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024497/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie Żłobka Gminnego ,, Jaś i Małgosia"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.irzadze.bip.jur.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.irzadze.bip.jur.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: informacje ogólne:1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:Pan Czesław Słuszniak, tel. 34 3543009 wew. 27.e-mail:

urzad@irzadze.pl1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania

dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcja użytkownika systemu miniPortal stanowi załącznik nr 5 do SWZ.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.1.6. Za datę przekazania oferty,

wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.Ze względu

na ograniczona ilość znaków pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Irządze Pan Jan Piotr Molenda z siedzibą władz w Urzędzie Gminy Irządze 124, 42-446 Irządze  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Katarzynę Macherzyńską z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com, pisemnie na adres siedziby Administratora,

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: UTWORZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO W IRZĄDZACH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INWESTYCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH” 2021 – nr postępowania IBiFZ.271.2.2021,  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych (2);

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. (2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBiFZ.271.2. 2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: UTWORZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO W IRZĄDZACH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +” 2021.

Stan istniejący: Działka nr 430/4 w kształcie zbliżonym do prostokąta o łącznej powierzchni 19357 m2. Od strony północnej graniczy z działką drogową nr ewid. działki1118, od strony wschodniej i południowej z działką o numerze 1/431, od zachodniej z działką nr drogową nr ewid. działki 560. Na działce oprócz objętego opracowaniem budynku znajduje się budynek przedszkola i szkoły nieobjęte

opracowaniem. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe całego budynku: Powierzchnia użytkowa żłobka - 190,72 m2;

Powierzchnia zabudowy całego segmentu budynku - 372,56 m2;

Kubatura pomieszczeń przeznaczonych na żłobek - 572,16m3;

Szerokość segmentu budynku - 17,09 m;

Długość segmentu budynku - 21,80 m;

Wysokość segmentu budynku do kalenicy - 13,90 .

2. Zakres robót obejmuje:

1) Branża budowlana:

a) Roboty przygotowawcze:

􀀀 Demontaż urządzeń i armatury sanitarnej;

􀀀 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej;

􀀀 Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych;

􀀀 Rozbiórka instalacji wewnętrznych przeznaczonych do wymiany/ przebudowy;

􀀀 Wykucie otworów drzwiowych;

􀀀 Wykonanie ścianek działowych;

􀀀 Montaż drzwi.

b) Prace rozbiórkowe;

c) Prace związane z dostosowaniem do funkcji żłobka:

􀀀 Wykonanie nowych otworów drzwiowych i dostosowanie istniejących otworów drzwiowych;

􀀀 Wymiana stolarki drzwiowej i częściowa wymiana stolarki okiennej;

􀀀 Wykonanie ekspertyzy kominiarskiej i sprawdzenie przydatności istniejących

przewodów kominowych, uzupełnienie o brakujące kanały wentylacyjne;

􀀀 Wykonanie schodów zewnętrznych;

􀀀 Wykonanie projektowanych zamurowań otworów drzwiowych;

􀀀 Wykonanie projektowanych ścian działowych.

􀀀 Zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych;

d) Prace związane z wykończeniem wnętrza budynku:

􀀀 Wymiana posadzek;

􀀀 Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, malowanie ścian, pokrycie ścian okładzinami;

􀀀 Wyposażenie pomieszczeń;

􀀀 Montaż osłon na grzejnikach.

2) Branża instalacyjna:

a) Instalacja c.o;,

b) Instalacja wodociągowa;

c) Instalacje kanalizacyjne.

3) Branża elektryczna:

a) Tablica bezpiecznikowa T-1;

b) Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230 V i 400 V;

c) Instalacja ewakuacyjna;

d) Instalacja połączeń wyrównawczych;

e) Ochrona przeciwporażeniowa;

f) Ochrona przeciwprzepięciowa.

3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej swz). Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowne.

4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót.

5. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.

6. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót, tj.: roboty budowlane, instalacyjne oraz elektryczne były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków

organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę

o pracę zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 7. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp., przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób

niepełnosprawnych (dla osób ze szczególnymi potrzebami).

Projektowane zagospodarowanie dojścia i dojazdu do głównego wejścia do budynku nie stwarza barier dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na parter budynku osobom niepełnosprawnym zapewnia istniejąca pochylnia zaopatrzona w barierki i poręcze na wymaganej przepisami wysokości.

8. Zamawiający informuje, iż wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia wymaga pozwolenia na budowę.

9. Projekt realizowany w ramach resortowego programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi do lat trzech „MALUCH” 2021.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku/ów o w wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Pojęcia budowa, przebudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. nr 1333 z późn. zm.). Uwaga :

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. 1 osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831)

lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 2. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów

potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe

środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).

1.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

1.4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 9 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na Formularzu ofertowym), z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 2: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XI ust. 3.1. SWZ) - składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ

podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: 1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez

pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa wart.112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane/usługi/dostawy, do których realizacji

te uprawnienia są wymagane.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną

wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ (ze względu na ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu).

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-10 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-10 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego

schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz

podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

3.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

5. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-09-21 11:36

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-09-10 15:04

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-09-10 09:35

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:45

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:45

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:44

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-08-26 15:40

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.