Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 30 marca 2022r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 30 marca 2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji

na dzień 30 marca 2022 r. (tj. środa) na godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. ustalenia diet dla radnych  oraz zasad zwrotu  kosztów podróży służbowej.
 2. ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
 4. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Irządze w roku 2022.
 5. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Irządze na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat dotyczącej lokalu użytkowego w budynku Irządze 131 B, będącym własnością Gminy Irządze.
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Irządze.
 8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Irządze w 2022 roku.
 9.  określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem jest Gmina Irządze, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 10. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komisariatu Policji w Szczekocinach.
 11. zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2022.
 12.  Zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2022-2037.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-03-22 12:30

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.