Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025 S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025 S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km

Podtytuł: zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

,,Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025 S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IRZĄDZE

1.3.) Oddział zamawiającego: Irządze 124, 42-446 Irządze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Irządze

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-446

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 343543009

1.5.8.) Numer faksu: 343543110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@irzadze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.bip.jur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025 S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c101bd8f-b97d-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120509/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13 10:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035316/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach: Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.irzadze.bip.jur.pl

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-05-25 14:39

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-28 14:17

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-26 08:46

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-25 12:15

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-25 12:15

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-21 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 13:06

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:51

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2022-04-13 11:21

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.