Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 17 czerwiec 2022r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 17 czerwiec 2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. poz.583, poz. 1005) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji na dzień 17 czerwiec 2022 r. (tj. piątek) na godz. 9.45.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport Wójta o stanie Gminy Irządze za rok 2021.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Irządze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze wotum zaufania.
 7. Przyjęcie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Irządze za 2021 rok  oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2021 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze  za 2021 r.:
 1. Przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2021 r..
 2. Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2021 r..
 3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2021 r..
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze wraz z  sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2021 r.
 1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2021 rok.
 2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.
 3. Dyskusja.
 4. Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2022.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2022-2037.
 3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Irządze.
 4. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze.
 5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z zm.) na terenie Gminy Irządze w roku 2021.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

RAPORT WÓJTA O STANIE GMINY IRZĄDZE ZA ROK 2021 dostępny jest na stronie internetowej www.irzadze.bip.jur.pl w zakładce: PRAWO MIEJSCOWE.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-23 21:32

Edycja artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.