Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad LV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 20 czerwca 2023r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad LV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 20 czerwca 2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji na dzień 20 czerwiec 2023 r. (tj. wtorek) na godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport Wójta o stanie Gminy Irządze za rok 2022.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Irządze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze wotum zaufania.
 7. Przyjęcie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Irządze za 2022 rok  oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2022 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze  za 2022 r.:
  1) Przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2022 r..
  2) Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2022 r..
  3) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego.
  4) Zatwierdzenie sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2022 r..
       1. Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze wraz z  sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2022 r.
  5) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2022 rok.
  6) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.
  7) Dyskusja.
  8) Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
      1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2023.
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2023-2037.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Irządze.
 4. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 5. przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”.
 6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lelów a Gminą Szczekociny oraz Gminą Irządze w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Irządze a Gminą Szczekociny oraz Gminą Lelów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na terenie Gminy Irządze w roku 2022.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

"RAPORT WÓJTA O STANIE GMINY IRZĄDZE ZA ROK 2022"dostępny jest na stronie internetowej : www.irzadze.bip.jur.pl/  w zakładce: PRAWO MIEJSCOWE.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-06-06 15:18

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.