Artykuł pochodzi ze strony: www.irzadze.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.irzadze.bip.jur.pl/artykuly/3198

OGŁOSZENIE

Podtytuł: Wójt Gminy Irządze Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu

OGŁOSZENIE

                Na podstawie Uchwały  Nr  226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2018r. , poz. 450 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Irządze z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Wójt Gminy Irządze

Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  projektu:            

 

Uchwały Rady Gminy Irządze w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od dnia 18 kwietnia  2019r.  do dnia 24  kwietnia 2019r.

 

Forma konsultacji:

Zamieszczenie  projektu  uchwały Rady Gminy Irządze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie w sprawach projektu uchwały Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Irządze lub  przesłane w formie elektronicznej ( skan ) na adres  e-mail 
( urzad@irzadze.pl)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew. 23

                                                                                                     

Wójt Gminy

Jan Molenda