Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 18 grudnia 2018 r.

imieniny: Bogusław, Laura

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze

I.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1636 km3 o powierzchni 1,10 ha. Działka położona w bok od centrum miejscowości Irządze w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanych działek, zjazd z drogi gminnej. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki nieoznaczone na gruncie, działka nieogrodzona. Na działce znajduje się budynek hali remontowej z częścią biurowo-administracyjną o powierzchni zabudowy 405m² stanowi samowolę budowlaną. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren, na którym znajduje się działka przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową rolniczą i usługowo techniczną. 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00027222/9.

2. Cena wywoławcza całej nieruchomości – 579 040,00 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) Wartość budynku 462 240 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) + należny podatek VAT. Wartość gruntu 116 800 zł ( słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset złotych) VAT zwolniony.

Wadium  28 952 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego.

3. Przetarg odbędzie się dnia 7 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu  Gminy Irządze, Irządze 124, sala konferencyjna.

II. 

1.Nieruchomość jest dzierżawiona na mocy umowy dzierżawy z dnia 1 października 2003r., która zgodnie z § 3 ust. 1 aneksu z dnia 30 stycznia 2012 r. zawarta jest na czas określony – do czasu rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Irządze nr 39 8277 0002 0010 0000 0030 0020 Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze, nie później niż do 4 kwietnia 2016r. lub w kasie urzędu  Gminy Irządze do godz.14.00 do dnia 4 kwietnia 2016 r.Datą dokonania wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego gminy.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy notarialnej. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty i opłaty sądowe ponosi nabywca.

4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał),

-  dokument stwierdzający tożsamość,

- aktualne dokumenty potwierdzające wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o   Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy,

- osoby reprezentujące wyżej wymienionych uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu (właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem przetargu), dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła odszkodowania w trybie art. 390 kodeksu cywilnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew. 27 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.       

 

Poniżej ogłoszenie do pobrania  

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-02-01.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:43:28.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-02-01 14:43:28.
czytano: 523 razy, id: 2407
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-02-01
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-02-01
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018