Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 18 kwietnia 2019 r.

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”.

          Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Irządze w dniu 12 maja 2016 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”. Pismem z dnia 18 maja 2016 r. znak: WOOŚ.410.209.2016.MG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irzadze”. Pismem z dnia 23 maja 2016 r. znak: NS-NZ.042.86.2016 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach również wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”.

            „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” ma za zadanie przedstawienie stanu aktualnego, wyznaczenie zadań mających na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze oraz dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

            „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze" nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania i transportu wyrobów azbestowych, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy Irządze. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

            Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-06-14.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-06-14 13:17:13.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-06-14 13:17:13.
czytano: 349 razy, id: 2453
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-14
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-06-14
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019