Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 12 grudnia 2018 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DZP.271.2.1.2016 Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej Nr DG 705038 S od gr. gm. Kroczyce do DG 705037 S i DG 705039 S od km 0+120-0+680”

Numer ogłoszenia: 302603 - 2016; data zamieszczenia:24.08.2016

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. Adres: ul. Myszkowska 59, 42-310 ŻarkiUzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium: cena i gwarancja.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy:  P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika Adres: 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

Cena oferty /brutto/:  203 891,69 zł      Liczba pkt w kryterium cena: 46,80

Gwarancja: 60  miesięcy                    Liczba pkt w kryterium gwarancja: 40,00 

Łączna ilość pkt: 86,80

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o Adres:  32-300 Olkusz,               Aleja 1000-lecia 3

Cena oferty /brutto/: 176 679,86 zł Liczba pkt w kryterium cena: 53,40

Gwarancja:  60   miesięcy            Liczba pkt w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna ilość pkt:  93,40  

 

Oferta nr 3 Nazwa firmy: TRANZIT Sp. z o.o. Adres:    29-130 Moskorzew, Lubachowy 68

Cena oferty /brutto/:  166 818,41 zł  Liczba pkt w kryterium cena:  56,40

Gwarancja:  60  miesięcy               Liczba pkt w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna ilość pkt:  96,40   

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. Adres:  42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 

Cena oferty /brutto/:  157 842,68 zł        Liczba pkt w kryterium cena: 60,00

Gwarancja:  60    miesięcy                    Liczba pkt w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna ilość pkt: 100,00    

 

Oferta nr 5 

Nazwa firmy: „BITUM” Sp. z o.o. Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Cegielniana 20

Cena oferty /brutto/:  169 259,75 zł        Liczba pkt w kryterium cena: 55,80

Gwarancja:   60  miesięcy                     Liczba pkt w kryterium gwarancja: 40,00 

Łączna ilość pkt:  95,40   

4. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych    Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne  oferty.

5. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni   Wykonawcy.

 Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-09-09.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-09-09 09:26:49.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-09-09 09:26:49.
czytano: 410 razy, id: 2503
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-09-09
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018