Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 18 grudnia 2018 r.

imieniny: Bogusław, Laura

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: Budowa linii kablowych 15kV relacji: stan. słupowe linii napowietrznej 15 kV (SE Zawady – RS Niegowa) od nr 15 do nr 38 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 15/04 kV: S-650 „Zawada IV”, S – 559 „Krztynia” oraz SO-4032 „Gosp. Rybn. PSTRĄG Pradła” w m-ci Irządze i Zawada Pilicka, gm. Irządze”

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia się, iż  w dniu 30 września 2016r. zostało wszczęte na wniosek:  Pana Marka Biedronia Pełnomocnika Biura Projektów Energetycznych „BIPREN” s.c. ul. Obrońców Westerplatte 21, 42 – 200 Częstochowa, postępowanie administracyjne w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  „ Budowa linii kablowych 15kV relacji: stan. słupowe linii napowietrznej 15 kV (SE Zawady – RS Niegowa) od nr 15 do nr 38 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 15/04 kV: S-650 „Zawada IV”, S – 559 „Krztynia” oraz SO-4032 „Gosp. Rybn. PSTRĄG Pradła” w m-ci Irządze i Zawada Pilicka, gm. Irządze”  na działkach: - obręb 2 Irządze  o nr ewid. 1254/3, 1640 - obręb 10 Zawada Pilicka o nr ewid. 203/33, 203/32, 607, 606, 207/22, 207/30, 207/29, 207/8, 207/24, 448/2, 214/4, 215/2, 216/5, 217/3, 218/3

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Irządze  Godziny przyjęć stron:      poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778): Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.  Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016.  poz. 23):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-10-14.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-10-14 19:08:46.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-10-14 19:08:46.
czytano: 248 razy, id: 2533
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-10-14
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-10-14
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018