Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 20 marca 2019 r.

imieniny: Joachim, Maurycy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Strona główna » Przetargi » ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę urn wyborczych

Irządze, dnia 18.11.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych

na zakup i dostawę urn wyborczych

 ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Irządze

Irządze 124

42-446 Irządze

tel./fax 34 3543009/343543110

NIP: 649-22-99-159

REGON: 151398712

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urn wyborczych do siedziby Zamawiającego – Urzędu Gminy w  Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze.

   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego – Urzędu Gminy
w Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze  fabrycznie nowych, przezroczystych urn wyborczych:

1) Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (wg załącznika Nr 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzoru urn wyborczych) sztuk - 4;

2) Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców (wg załącznika Nr 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzoru urn wyborczych) sztuk - 1;

Urny muszą spełniać wymogi zawarte w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzoru urn wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych oraz piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. znak: ZPOW-431-1/16.

2. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2016 r.

3. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

cena - 100 %

 

5. Sposób przygotowania oferty:

 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta powinna:

  1. posiadać datę sporządzenia, 
  2. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  3. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
  4. podpisana czytelnie przez Wykonawcę,

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem:

-poczty, kuriera pod adres: Urząd Gminy w Irządze, Irządze 124,42-446 Irządze, pokój nr 1

- mailowo skan na adres -  azielinska@irzadze.pl

do dnia 24.11.2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
  2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
  4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie protokół dostawy/przekazania urn wyborczych podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

7. Termin otwarcia ofert: 24.11.2016  godz. 10.15

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą:

Aneta Ledwoch-Zielińska pod numerem telefonu 34 3543031 oraz adresem email: azielińska@irzadze.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Irządze.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.


Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Irządze do złożenia zamówienia.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-11-21.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-11-21 14:23:53.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-11-21 14:23:53.
czytano: 269 razy, id: 2540
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-11-21
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-11-21
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-11-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019