Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 18 grudnia 2018 r.

imieniny: Bogusław, Laura

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Strona główna » Przetargi » ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze

 

Uzupełnienie nr 1 z dnia 23.03.2017 (w załączeniu poniżej)

 

Irządze, dn. 21.03.2017 r.

GNiOŚ.271.1. 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO

 prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych /j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./

 

Urząd Gminy Irządze zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”.

 

Przedmiot zamówienia :
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze w zakres którego wchodzi:
Zadanie nr 1 – demontaż pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie gminy Irządze, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości  76,30 Mg

Zadanie nr 2 – pakowanie, załadunek, transport, i utylizacja odpadów na składowisku odpadów  niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Irządze w ilości 60,00 Mg

Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.
Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.
Demontaż odbiór pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.
Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych ma odbyć się w obecności: oddającego eternit, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół, który ma zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwę zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów ( w m² i Mg), łączny koszt odbioru i utylizacji eternitu od oddającego eternit.
Zbieranie pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane.
Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj. karty przekazania odpadów, protokołów odbioru eternitu od osób uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych,
10. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa,
11. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi,
12. Niniejsze zamówienie będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


II. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do dnia 25.09.2017 r.


III. Warunki złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania – należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób: e-mailem na adres
ukaron@irzadze.pl,  knowak@irzadze.pl , faxem na nr 34 35-43-110,  listownie Urząd Gminy Irządze, 42-446 Irządze nr 124 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.03.2017r. do godz. 12.00

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem Umowy do przedłożenia zamawiającemu następujących dokumentów:
aktualne zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych (potwierdzona kopia zezwolenia) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych lub oświadczenie, że ma w/w zezwolenia,
umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę.


V. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/.w terminie, które    spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Kryteria wyboru ofert:   - cena -  95% - termin realizacji    -  5%


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich      Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia Umowy, jeżeli:
cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, podmiot finansujący niniejsze zamówienie odstąpił do przyznania dotacji.

VI. Uwagi:
Wyłoniony wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowalnego, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Szczegółowe informacje udziela Pani Urszula Karoń i Pan Krzysztof Nowak, tel. 34 3543009 wew. 27


 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

 

Załączniki:

Formularz oferty
Projekt umowy.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-03-23.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-03-23 10:04:11.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-03-23 10:04:11.
czytano: 364 razy, id: 2641
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-23
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-03-23
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2017-03-23
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018