Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 24 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bartosz, Jerzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Irządze 08.01.2018r.

Nr DZP. 6733.1.4.2017 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, iż w dniu 08.01.2018r.  Wójt Gminy Irządze wydał decyzję nr DZP.6733.1.3.2015r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z włączeniem do sieci SN i nN w Zawadzie Pilickiej gm. Irządze.

Włączenie do sieci SN: budowa ziemnego kabla typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 długości 0,45 km oraz wymiana istniejącego słupa linii napowietrznej SN (15 kV).

Włączenie do sieci nN: budowa ziemnego kabla typu YAKXS 4 x 120 mm2 długości 0,2 km oraz wymiana wybranych (7 szt.)  słupów linii napowietrznej nN (0,4 kV) i budowa złącza kablowego nN.

w miejscowości Irządze i Zawada Pilicka gm. Irządze, na działkach nr :

- Irządze 0002 ark. 2:               1/452, 451, 387, 1118, 3/404

- Zawada Pilicka 0010 ark. 4:  132/13, 132/14, 133, 134/5, 134/6, 134/3, 138/1, 432, 90, 100/1

na wniosek: Pana Tadeusza Kitali prowadzącego działalność pod  nazwą SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO z siedzibą w Częstochowie,  działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.  W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Irządze Godziny przyjęć stron:      poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 - wyciąg):

Art.49. §  1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§  2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.  49a. Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Art.  49b. §  1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§  2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§  2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

§  2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§  3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§  3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§  4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. §  1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§  1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§  2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

§  3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-01-09.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-01-09 13:03:34.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-01-09 13:03:34.
czytano: 296 razy, id: 2829
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-09
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-01-09
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019