Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzepiątek, 20 września 2019 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr DG 705001 S w miejscowości Bodziejowice od km 0+000 – 2+052”

Irządze, dn. 20.06.2018r.

Znak sprawy: DZP.271.1.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DZP.271.1.1.2018  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr DG 705001 S w miejscowości Bodziejowice  od km 0+000 – 2+052”

 

Numer ogłoszenia: 568139-N-2018; data zamieszczenia: 05.06.2018r.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy: TRANZIT  sp. z o.o.

Adres:             Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium: cena i gwarancja, kary umowne

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

        1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

      2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 Nazwa firmy:   Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Adres: ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa Cena oferty /brutto/:  1 083  641,34 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 44,18 Gwarancja: 60  miesięcy Liczba pkt. w kryterium gwarancja:  28,00 Kary umowne:0,6% Liczba pkt. w kryterium kary: 12,00 Łączna ilość pkt: 84,18 

Oferta nr 2 Nazwa firmy:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Adres: Al. 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz Cena oferty /brutto/:  1 115 632,10 zł Liczba pkt w kryterium cena:42,92 Gwarancja:  60 miesięcy      Liczba pkt w kryterium gwarancja:  28,00 Kary umowne: 0,6% Liczba pkt. w kryterium kary: 12,00  Łączna ilość pkt:  82,92  

Oferta nr 3 Nazwa firmy: BITUM Sp. z o.o.  Lipie Śląskie Adres: ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec Cena oferty /brutto/:  994 850,92 zł Liczba pkt w kryterium cena: 48,12 Gwarancja: 60 miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 28,00 Kary umowne: 0,6% Liczba pkt. w kryterium kary: 12,00 Łączna ilość pkt:  88,12     

Oferta nr 4 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. Adres:  42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 Cena oferty /brutto/:  833 377,71 zł Liczba pkt w kryterium cena: 57,48 Gwarancja:  60  miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 28,00 Kary umowne: 0,6%  Liczba pkt. w kryterium kary: 12,00  Łączna ilość pkt: 97,48    

Oferta nr 5 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Adres: ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec Cena oferty /brutto/:  1 082 009,57 zł  Liczba pkt w kryterium cena: 44,28 Gwarancja: 60  miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 28,00 Kary umowne: 0,6% Liczba pkt. w kryterium kary: 12,00 Łączna ilość pkt:  84,28

Oferta nr 6 Nazwa firmy: „HUCZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Adres: ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów Cena oferty /brutto/:  1 048 831,92 zł Liczba pkt w kryterium cena: 45,66 Gwarancja:   60  miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 28,00 Kary umowne: 0,6% Liczba pkt. w kryterium kary: 12,00 Łączna ilość pkt:  85,66

Oferta nr 7 Nazwa firmy: TRANZIT  sp. z o.o. Adres: Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew Cena oferty /brutto/:  798 000,00 zł Liczba pkt w kryterium cena: 60,00 Gwarancja: 60  miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 28,00 Kary umowne: 0,6% Liczba pkt. w kryterium kary: 12,00 Łączna ilość pkt:  100,00

4. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych    Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne  oferty.

5. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni   Wykonawcy.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-06-20.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:57:09.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-06-20 13:57:09.
czytano: 158 razy, id: 2881
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-20
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019