Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 23 lipca 2019 r.

imieniny: Sława, Sławosz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: dot. projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach

Urząd Gminy w Irządzach: „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 642438-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Irządzach, Krajowy numer identyfikacyjny 99124900000, ul. Irządze 124  , 42446   Irządze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 543 009, e-mail urzad@irzadze.pl, faks 343 543 110.
Adres strony internetowej (url): www.irzadze.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IBiBIP.271.2.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach.” 2. Stan istniejący: Obiekt składa się z czterech połączonych ze sobą budynków tworzących kompleks szkolny wraz z salą gimnastyczną. Budynki powstawały kolejno na przestrzeni ostatnich niemal stu lat. Kompleks tworzy układ wzajemnie skomunikowanych brył z wewnętrznym dziedzińcem. Całość zasilana jest w ciepło z istniejącej kotłowni z piecami na olej zasilany ze zbiorników zabudowanych wewnątrz budynku. Układ c.o. oparty na grzejnikach podokiennych. Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropów gimnazjum i łącznika między gimnazjum a salą sportową, ponieważ budynki są ocieplone i termomodernizacja nie jest wymagana. Podstawowe parametry: - powierzchnia zabudowy całego zespołu budynków (z gimnazjum) - 2 520 m2, - powierzchnia zabudowy objętej przedmiotem zamówienia części zespołu budynków – 1 752 m2 (bez gimnazjum), - powierzchnia użytkowa objętej przedmiotem zamówienia części zespołu budynków – 2 799,6 m2, - kubatura całkowita objętego przedmiotem zamówienia zespołu budynków - 11 932,8 m3: - szkoła podstawowa (budynek A) - 8 319,4 m3, - łącznik (budynek B) - 616,7 m3, - sala gimnastyczna (budynek C) - 2 996,7 m3, - ogrzewana kubatura objętego przedmiotem zamówienia zespołu budynków – 10 186,8 m3, - wysokość maksymalna - 15,9 m, - długość całego zespołu budynków - 63,5 m, - szerokość całego zespołu budynków - 56,0 m, - szerokość ścian szczytowych: - szkoła podstawowa (budynek A) - 17,9 m - sala sportowa (budynek C) - 22,9 m. 3. Zakres robót obejmuje w ramach: 1. Budynku A – Szkoła Podstawowa i Przedszkole: 1) Ocieplenie i odwodnienie ścian piwnic; 2) Wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż elewacji zachodniej; 3) Ocieplenie ścian zewnętrznych; 4) Ocieplenie stropu na I piętrem – pomieszczenia poddasza; 5) Ocieplenie stropu nad I piętrem – klatka schodowa; 6) Remont instalacji C.O. (bez ingerencji w kotłownię). 2. Budynku B – Łącznik: 1) Ocieplenie i odwodnienie pionowych ścian fundamentowych; 2) Ocieplenie ścian zewnętrznych; 3) Ocieplenie dachu. 3. Budynku C – Sala sportowa: 1) Ocieplenie i odwodnienie pionowych ścian fundamentowych; 2) Ocieplenie ścian zewnętrznych; 3) Ocieplenie dachu; 4) Remont instalacji C.O. (bez ingerencji w kotłownię). 4. Budynku D – Gimnazjum: 1) Ocieplenie i odwodnienie ścian piwnic i ścian fundamentowych. 5. Wymianę wszystkich drewnianych okien i drzwi; 6. Montaż rusztowań; 7. Wyburzenia i demontaże, oraz pozostałe roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). 5. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 6. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 8. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 9. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 11. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia. Wykonawca na swój koszt zapewni bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów, na terenie prowadzenia prac oraz wokół terenu prowadzenia prac. Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych. Prowadzone roboty nie mogą zaburzać funkcjonowania szkoły i sali sportowej. Wykonawca musi zorganizować teren budowy w taki sposób by umożliwić jednostce prowadzenie swojej działalności. Wykonawca robót jest zobowiązany do ogrodzenia terenu prowadzonych robót budowlanych. Prace głośne, pylące itp. prace uciążliwe będą prowadzone na terenie budowy po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Odstępstwo od tych zasad jest możliwe po uzyskaniu pisemnych uzgodnień z umocowanym przedstawicielem Użytkownika i inspektorem nadzoru reprezentującego Zamawiającego. Zdemontowana instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami stanowi własność Zamawiającego. 12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót), t.j.: • Roboty rozbiórkowe budynku szkoły podstawowej segment A; • Roboty montażowe szkoła podstawowa segment A; • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynek szkoły segment A; • Docieplenie poddasza szkoły podstawowej segment A; • Roboty rozbiórkowe budynku szkoły podstawowej segment B; • Roboty montażowe szkoła podstawowa segment B; • Roboty rozbiórkowe sali gimnastycznej C; • Roboty montażowe sali gimnastycznej C; • Roboty rozbiórkowe budynku gimnazjum D; • Roboty montażowe gimnazjum D; • Odwodnienie i ukształtowanie terenu; • Wymiana instalacji CO - roboty rozbiórkowe; • Instalacja CO roboty montażowe; • Instalacje CO - roboty wykończeniowe; czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, więc miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo we wzorze umowy. 13. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który zostanie doręczony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy, z uzyskaniem wcześniejszej akceptacji jego formy i zapisu przez Zamawiającego. Harmonogram musi uwzględniać założenie jak powyżej i być sporządzony wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy. Opracowanie tego dokumentu jest niezbędne Zamawiającemu w celu kontroli realizacji zamówienia. Harmonogram będzie wymagał akceptacji Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kosztorysowych realizacji poszczególnych obiektów wchodzących w skład zadania. Jeżeli zaproponowana wartość obiektu (elementu) będzie budziła zastrzeżenia co do jej wysokości, to Zamawiający będzie mógł żądać opracowania szczegółowego kosztorysu budowlanego, który pozwoli zweryfikować założenia finansowe ujęte w harmonogramie. Zgłoszenie gotowości odbioru końcowego po zakończeniu robót musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru. Należy je zgłosić przed dniem umownym zakończenia robót w taki sposób, aby dzień odbioru końcowego mieścił się w terminie umownym zakończenia zadania 14. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 20014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45421000-4, 45321000-3, 45331100-7, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1602107.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA”

Email wykonawcy: srw5@gazeta.pl
Adres pocztowy: ul. Pogorzelska 5
Kod pocztowy: 42-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1846727.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1846727.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2586447.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-01-14.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:27:43.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-01-14 15:27:43.
czytano: 89 razy, id: 3130
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-14
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019